Other contributions By J.F.D'souza
  Koleacheo Pitureo
  Santhos Zodcho Kaso?
  Kasov Ani Mor
  Bollywoodantlo Evergreen Hero Mazvon Gelo
  Chukullieank Bokxizai
  Dhonparachi Needh
  Ishtagathek Parthalo Spardho
  Dhanton Padlli Stri
  Maunpanachem Mantr
  Panth Ascho Mundhonvk
  Pramanikpanak Mol Asa
  Samasse Ani Jivgath
  Theen Dukra Pilam
  Bhairas Zallo Xikaregar
  Anupkari Permari
  Bhangarachem Haas
  Vareacho Ghut
  Garam Garam Kurkure - Issue 5
  Koliean Vagak Marlem
  Rananth Buimkaamp
  Birballacho Ghodo
  Bikini Killer Charles Shobraj
  Kolieachieo Pithurieo
  Garam Garam Kurkure - Issue 4
  Mai Bhaas Khanchi?
  Akkal Asliear Vanchieath
  Sonsiean Raan Raklem
  Hasa, Hason Dhanth Dhakaiya
  Kolieachi Hikmath
  Garam Garam Kurkure - Issue 3
  Mazran Dhanieak Rai Kelo
  Hondhvon Chalalliean Jeevan Nandhan
  Mijaskechem Gadanv
  Garam Garam Kurkure - Issue 2
  Dongi Kholo
  Garam Garam Kurkure - Issue 1
  Jivit Mhalliea Iskolanth
  Kon Hey Sangeethgar
  April Fools Day
  Chatur Sonso Vijay
  Undran Rayak Lagad Kadlo
  Ladaieak Denvallem Asvel
  Kavlo kaso Kalo Zalo
  Jadhu Karcho Rai Kumvar
  Hasieam Hosovieam, Hason Bhalaiki Zoduieam
  Pathine Sangatha Shopping Vachonvk Nargathai Kiteak?
  Asia Rastrank Thakli Phadapad Zalle Somaliache Dhariachor
  Mankdacho Chestaieo
  Ulanvcho Peto
  Kast Kadn Pal Zod
  Madhur Thalieacho Adhbuth Gaieak Mannade
  Santos Zodunk Thodim Sutram
  Birballan Mudhi Kadli
  Undhir Mamachi Kanim
  Bokre Melchi Baim
  Beth Chorallo Chor
  Praievonthanki Jieanvchem Hakk Asa
  WADA nieamak- Bharath Cricket Khelgadieanche Kokkem
  Ekvotanth Asa Bhal
  Varem -Surieo Kon Balvont
  Pathiye - Tuje Thaim Adhbuth Samarthi Asa
  Dhonno Konachogi Mhos Thachich
  Cindrella
  Bhangarachem Mazaar
  Kombiyelagim Khel
  Bhav Mhaliear Aso
  Pop King - Michael Jackson
  Birballan Chalieo Khelieo!
  Kombi Nhai Kombo
  Ukodlelem Thanthim
  Sathak Jik Asa
  Sahavas Dhoxh
  Jivghaath Salvanieak Parihaar Nhai
  Donkak Ekach Paim
  Birbalan Dhivailli Bakxixh
  Vazrachi Mudhi Konak
  Bolpieachem Ultem Ghumat
  Film Starank Doschem Bhem - Phobia
  Chadiealo Kolo
  Dhogancho Niea, Thisrieak Adhai
  Birbal Sargak Gelo
  Ekla Mekha Kumok Karieam - Santrapthi Zodieam
  Cricketanth Aad Navam
  Bhakrecho Race
  Dakter Zallem Mazaar
  Rukaar Zallieo Bhakrieo
  Khasht Khaad Phol Zod
  Manko Anim Undir
  Nivrathpon Ani Utarpon
  Akbara Varni Vhad Kon?
  Chatrai Kara - Prathvieak Thaap Aila
  Punzavn Davarn Upkar Kitem?
  Apai Fud Karunk Upai
  Sonia Rani Zalem
  Kithapathi Lorsu
  Premik Katharn 300 Kudke Kellem Bollywood Nati
  Sonsiean Kolieak Thopi Ghali
  Madhak Draviea..Marak Mhaza
  Parisar Samrakxiean Amchi Zavabdhari
  Adikaprasangi Peto
  Cigreticho Dhuvor Pidemcho Xivor
  Kolieachi Chalaki
  Mhaka Chaar Varsam
  Bhangarachem Chithal
  Vater Viethaliea Vaaga, Mhaka Ieavn Khaga
  Rai, Ghidh Anim Parvo
  Char Anem Zodcho Raith
  Vaag Anim Kolo
  Rediean Vasrum Ghalem
  Bollywood Anim Cricket Madhlo Love
  Sargachi Rivaz
  Kolo Ubonvk Xiklo
  Viswa Champion Kurov