Other contributions By Lilly Miranda
  Kutmanth Sampark Sadhanam
  Vidyachem Mahatv
  Buthacho Banglo
  Spardho
  Saunsar Mhalliea Rananth
  Devak Pathiea, Sath Paal
  Kutmachi Garz
  Kattieacho Mendhu
  Vompallem Lunvthalieanv
  Kutmanth Santhos
  Mhatharo - Mhathari
  Hanvem Kaxem Vachije?
  Samajik Jivananth Amcho Patr
  Samadhanechem Kutma Jivit
  Piso Janabaa
  Kutmanth Bhalaiki
  Nieay - Niranai
  Uvo Anim Chigtam
  Computer Anim Bholaiki
  Sukhi Kutam Sukhi Samaj
  Bhangaracho Mor
  Soro Pieanvchem Strieank Fashion Zalam
  Pathi Nathallem Jivit
  Anubhogachem Mol
  Yogieatha
  Garxichem Sahas
  Navem Jivit Navo Barvaso
  Kratagn - ( Anupkari)
  Bonchicho Vaadh
  Amche Yazak Ani Amchem Kutma Jivit
  Kolieachi Kuyuthki
  Avaichiea Dhudachem Mahatv
  Vittala Bhakri Khavunk Ye
  Kolieachi Duraxiea
  Xikaregaar Anim Mhathari
  Adhunik Kalar Bhurgieank Vagonvchem
  Chital Anim Kolo
  Bhainimcho Mog
  Kutmanth Bhurgem
  Thambdo Gulob
  Nhanieachi Kanim
  Prathipol Axienathallo Mog
  Kazaar - Lagn
  Koliean Xikllo Theen Vidhiea
  Hasth Ani Kolo
  Kutmanth Bhavadth, Bharvaso Anim Mog
  Petenth Bhurgem
  Mai Anim Soun
  Zanvaiechem Mahatva
  Huxear Kolieachi Kathaa
  Dharmapathin
  Ghon Anim Mazar
  Mathiear Vothallem
  Murkhaak Dilli Denim
  Thegi Bhabaineo
  Trapthieacho Santhos
  Gangu Mai
  Jikallo Ambor Pikeo Haso
  Mantravadhi Me'lo
  Bhurgieachem Athmabalidhaan
  Ladai Maar Baail
  Kuddo Anim Modkar Paticho
  Acid Udailleank Mornamchi Xikxea Kiteak Na?
  Mando Raieachi Ghodiea Savari
  Manasthap Anim Kazari Jivit
  Bhurgo Anim Navik
  Bhudvonth Chor
  Karthavya Prajna
  Niea Mel'lo
  Samasieo
  Dhaddlea thavn stri kitem axeatha?
  Stri Anim Sobai
  Rajanith
  Motai Unim Karn Sobit Dische Sulab Upai