Other contributions By Marcel D'souza
  Patieanvchem Kaam Kastachem
  Jivanth Asthana Jivit Sarthak Kellem Thar?
  Srajanathmak Chinthaap, Ieaxeasvi Khandith
  Devachem Vhad Inaam
  Dev Asa Va Na?
  Amchi Sapnam Amchi Sakath Zanv
  Tum Ek Adhbuth Vieakthi
  Thieag Karieam, Jivit Nandhan Karieam
  Pado Anim Mhus
  Bandh Amcho Zanv Mogacho
  Molbak Chadlieanth Molam
  Vaieakthik Arthik Yevzan
  Neeth Ani Bhangra Nanem
  Gulam Ani Simh
  Ek Thalvaar Ani Dhog Ixxt
  Hishya Marektinth Vadhaal
  Mazathi Thavn Lisanv Xikieam
  Xikavnk Xikai...Kariean Dhakai
  Jivith Sadhem..Santosachem Sathem
  Inama Bhithar .. Besaunavam Sabhar
  Moga Bhandh - Moladhik Aasth
  Sarkar Urai
  Ek Ajapachem Mol Xembor Rupai Anim Ponnas Paise
  Zuza Khaidhi
  Gidh Anim Parve
  Bolpo Anim Peto
  Ghodo Anim Merum
  Kholo Anim Ghidh
  Raaith Anim Kavlo
  Moga Khel Kharxita Vel
  Rhukh Anim Zadam
  Ambiea Rukh Anim Rukh Katharthalo
  Vieaparisth, Katthem Anim Ghodo
  Matharo Anim Mornaduth
  Mor Anim Kavlo
  Kolo Anim Kombo
  Bhurgo Anim Vatsuro
  Bholpo Anim Dhonk
  Gresth Monis Anim Dhan Dirvem
  Peto Anim Masa Kudko
  Mazram Anim Mankod
  Bokre Anim Chitlea Peal
  Shinv, Kholo Anim Ghadanv
  Avai Undhir Ani Undhra Peel
  Kavlo Anim Udhka Modki
  Somso Anim Kasov
  Theg Ixxt Anim Bhangra Nane
  Kolo Anim Dhakam Gonch
  Suknem Anim Xikareghar
  Bolpo Anim Bokde Pil
  Gidh Anim Kaso
  Tarvati Anim Dharieo
  Katthe Anim Vieparisth
  Kavlo Anim Kolo
  Mor Anim Dhonk
  Ruk Anim Zodam
  Shinv Anim Chital
  Kolo Anim Dhonk
  Chital Anim Shinv
  Bolpo Anim Chedo
  Mor Kogul Anim Gidh
  Kavlo Anim Dhovim Hasam
  Shinv Anim Kolo
  Mazar Anim Hundir
  Katthe Anim Ek Peto
  Katthe Dhani Anim Veaparisth
  Bolpo Anim Bokrea Pil
  Kombo Peto Anim Kholo
  Kolo Anim Ximti
  Bolpo Anim Pe-te