Other contributions By Shalini Valencia
  Kutam Asallo Bhagi Javnasa
  Saat Utarlieari Azooni Tarnati
  Hello Doctor
  Burgieank Atmagavravan Bhara
  Zairath Saunsaranth
  Bapoi Mahatma Bhurgim Anamika
  Bhurgieank Angnanth Khelonk Soda
  Apang Vhai Pun Asamarth Nhai
  Tum Rani Kuznachi
  Dhuvank Arthik Swavalambik Karath
  Sophiachea Garajinth Sunieachim Pilam
  Buim Kamthana Mhanis Thartartha Kiteak?
  Mathik Vieaieam Dinvchem Sudok
  Bharathieanchim Lagnam Kiteak Axim?
  Paddhiea Patli Jini Zananth Koni?
  Patim Ghara
  Ho Bavlecho Khel Saiba
  Festhachem Jevan
  Digital Yuganth Khashalepon Sadhiea Asagi?
  Thiea Bhaieanak Rathim
  Fakath Avai Kathir
  Hanv Pathimcho Mog Kartam
  Dhiea Karun Mhaka Ek Sandho Kara
  Orkut Kasalo Hacho Ghut?
  Amchea Rajakaranink Ithli bhadrathi Garz Asagi?
  Ek Disachi Dispati
  Uttam Bhaxeankar Zaize Zaliear?
  Theen Matvim Vixilam
  Avoieano Kazari Dhuvank Jieavnk Soda
  Vel Paxear Zathanam
  Koso Soscho Ho Veglachaar
  Encounter
  Strieanim Vadliean Ulanvk Nuzo
  Anim Bhurgim Nakath
  Borea Sangtink Anth Asa ?
  Nimanem Kumsar