Lolita Crasta
Kandi Anim Cha-Ne
Posted On: 02/02/2008 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁAr D¤ ZÀuÉ
PÀjÑ jÃvï:
2 PÀ¥ÁàA PÁ¼É ZÀuÉ(gÁwPï ©üdvï WÁ¯ïß zÀªÀgï). zÀĸÉæ ¢Ã¸ï «ÄÃmï D¤ E¯ÉèA GzÁPï WÁ¯ïß ¥Éæ±Àêgï PÀÄPÀÌgÁAvï 3-4 «¹¯ÁA ªÁíeÉÛZï §Azï PÀgï.
1 PÀ¥ï PÁAr (£Ágï PÁqïß ¯Áí£ï PÀÄqÉÌ PÀgïß GzÁPï WÁ°£Á¸ÁÛ£Á ¹ÖêÀiï PÀgï). ¹ÖêÀiï=vÉÆAzÁæAvï JPÁ DAiÀiÁÝ£ÁAvï zÀªÀgïß GPÀqÉÑA.)
 
D¼É£ÁPï:
5 ¸ÀÄPÉÆå ¯ÁA¨ï «ÄgÁìAUÉÆ
1 tbsp PÀ¤àgï ºÉA E¯ÉèA ¨sÁdÄ£ï PÁqï
vÁPÁ E°è² DªÀiÁìuï 3-4 ¯ÉƸÀÄuÉ §AiÉÆ,
1/2 tsp fgÉA,
1 1/2 tbsp £Ágïè, ¥ÀÆgÁ ªÁlÄ£ï PÁqï.
E¯ÉèA vÉïï zÀªÀgïß 1 tsp ¸Á¸ÁAªï , ¯ÉƸÀÄuï zsÁqÀªïß, D¼É£ï WÁ¯ïß G¥ÁæAvï GPÀqÉè° PÁAr, D¤ ZÀuÉ, «ÄÃmï WÁ¯ïß RvÀÌvÉÆ AiÉÄvÀZï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 

 

-¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ

Edited By John A Monis  & Published By Raj Francis Pereira


Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Comments on this Page

Mogall Lolitabai, Mhaka 'kandi ani chonne' recipe polloun bhari khuxi zalim. Hanv lhan astana mhoji Mamma hi bhaji randtali ani mhaka bhov bhori lagtali. Atam, hanv mhojea garkarnik hi bhaji randije mhonn pechadunk chintam. Dev borem korum John Pereira

 
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kandi Anim Cha-Ne":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code