Lolita Crasta
Sweet Palav
Posted On: 09/02/2008 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¹éÃmï ¥sÀįÁªï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1 PÀ¥ï ¨Á¸Àäw vÁAzÀļï,
2 PÀ¥ï ºÀÄ£ï GzÁPï,
2 ªÀíqï ¦AiÀiÁªï(¯ÁA¨ï ²AzÀÄ£ï),
2 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï Q¸Àä¸ÉÆå 50UÁæA PÁdĪÉÆAiÀiï,
4 K¼ÉÆ,
4 wPɸÁ° PÀÄqÉÌ,
5 ¯ÉÆAUÁA,
2 nøÀÆà£ï ¸ÁPÀgï (gÀÄaPï vÉQzï) E¯ÉèA «ÄÃmï,
3 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï vÀÆ¥ï
 
PÀað jÃvï:
vÁAzÀļï 10 «Ä£ÀÄmÁA ©üdvï zÀªÀZÉÆð, E¯Éè±Áå vÀÄ¥ÁAvï ¦AiÀiÁªï vÁA¨ÉÆØ eÁvÁ¸Àgï ¨sÁdÄ£ï «AUÀqï zÀªÀgï. vÁåZï vÀÄ¥ÁAvï Q¸Àä¸ÉÆå D¤ ªÉÆAiÀiï ¨sÁdÄ£ï PÁqï. vÁPÁZï vÁAzÀÄ WÁ¯ïß ¨sÁeï. vÁPÁ ºÀÄ£ï GzÁPï «ÄÃmï, ¸ÁPÀgï, wPɸÁ¯ï, ¯ÉÆAUÁA, K¼ÉÆ WÁ¯ïß ZÁ¼ïß ¯ÉÆêï GeÁågï GzÁPï ¸ÀÄPÁÛ¸Àgï zsÁA¥ÀÄ£ï GPÀqï. ªÀiÁVgï E¯Áè å ªÉ¼Á £ÀAvÀgï ¨sÁeï¯ÉÆè ¦AiÀiÁªï ²A¥Áتïß ªÀiÁAqÀÄ£ï zÀªÀgï.

 -¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ

Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Sweet Palav":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code