Lolita Crasta
Chicken Indad
Posted On: 08/03/2008 08:04 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÉÆA¨ÉåZÉA EAzÁzï

PÉÆA© - 2 Q¯ÉÆ
ªÉÆmÉ PÀÄqÉÌ PÀgïß E¯ÉèA «ÄÃmï WÁ¯ïß ½ ªÉÇgï «AUÀqï zÀªÀgÉÑA
 
eÁ0iÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
15 ¯ÁAªï «Ä¸ÁðAUÉÆ
1 1/2 nÖøÀÆà£ï PÀtÂàgï
1/2 nÖøÀÆà£ï «ÄjA
1/4 D¯ÉA,
4-5 ¯ÉƸÀÄuÉ §0iÉÆ
1/4 nÖøÀÆà£ï §rñɥï
1 vÀ¤ð «Ä¸ÁðAUï
1/2 nÖøÀÆà£ï fgÉA
1/2 nÖøÀÆà£ï ºÀ¼Àzï
4-5 wPɸÁ° PÀÄqÉÌ
4-5 ¯ÉÆAUÁA
1/4 nÖøÀÆà£ï ªÉÄy
DªÀiÁìuÉZÉÆ ¯Áí£ï (ªÀíqï DªÁ¼Áå vÉzÉÆ) UÀļÉÆ. 1/2 ªÉÆ«î PÀtÂàgï ¨sÁf, 5 ªÀíqï ¦0iÀiÁªï - ºÉA ªÁlÄAPï
 
PÀjÑ jÃvï:
ªÀ0iÉÆè å  ªÀ¸ÀÄÛ UÀAzïÞ ªÁmï. 1 ¦0iÀiÁªï PÁvÀ£ïð vÀÄ¥Á£ï ¨sÁdÄ£ï G¥ÁæAvï vÁAvÀÄA ªÀiÁ¸ÁZÉ PÀÄqÉÌ ¨Áeï. ªÀiÁVgï D¼É£ï ¨sÁdÄ£ï vÁPÁ «ÄÃmï, ¸ÁRgï WÁ¯ïß GPÀqÉÑA.
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chicken Indad":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code