Lolita Crasta
Kuvalieachi Khadi
Posted On: 16/03/2008 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

PÀĪÁ¼Áåa PÀr

1 PÀĪÁ¼ÉÆ 1/2 PÀ¥ï zÁ¼ï (vÉÆj zÁ¼ï)
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ
D¼É£ÁPï
1 PÀ¥ï £Á¯ïð,
E¯ÉÆè ¨ÉêÁZÉÆ ¥Á¯ÉÆ,
1 ¦AiÀiÁªï,
1 nøÀÆà£ï PÀ¤àgï,
12 ¯ÁA¨ï ¸ÀÄPÉÆå «Ä¸ÁðAUÉÆ,
1 nøÀÆà£ï ¸Á¸ÁAªï,
1 nøÀÆà£ï fgÉA,
a«ÄÖ ºÀ¼Àzï,
1 n¸ÀÆà£ï GqÁØa zÁ¼ï.
 
PÀjÑ jÃvï:
PÀĪÁ¼ÉÆ ¸Á¯ï PÁqïß ¯Áí£ï ¯Áí£ï PÀÄqÉÌ PÀ£ïð zÀªÀgï. D¼É£ÁZÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ E¯ÉÆè å ¨sÁdÄ£ï, ªÁlÄ£ï PÁqï. D¼É£ÁZÁå GzÁÌAvï PÀĪÁ¼ÉÆ «ÄÃmï WÁ¯ïß GPÀqï. vÉïï vÁ¥Àªïß vÁPÁ ¯ÉƸÀÄuï zsÁqÁªïß, GqÁÝ zÁ¼ï, ¸Á¸ÀAªï, ¨ÉêÁ¥Á¯ÉÆ WÁ¯ï. G¥ÁæAvï D¼É£ï WÁ¯ïß GPÀqÀè¯ÉÆ PÀĪÁ¼ÉÆ WÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï RvÀÌvÉÛZï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ

    Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira


Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kuvalieachi Khadi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code