Lolita Crasta
Plain Rice Biryani
Posted On: 29/03/2008 02:25 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

¥ÉèÃAiÀiïß gÉÊ¸ï ©jAiÀiÁtÂ

2 PÀ¥ï ¨Á¸Áäw vÁAzÀÄ¼ï ²ívï PÀ£ï𠤪Àvï zÀªÀZÉðA
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
vÀÆ¥ï ªÀ vÉïï,
4 wPÉ PÀÄqÉÌ,
4 ¯ÉÆAUÁA,
1 nøÀÆà£ï D¯Áå ¯ÉƸÀÄuÉZÉÆ ¥ÉøïÖ,
2 ¦AiÀiÁªï,
2-3 ªÉÇqÁÛ¯ÁAªÁaA ¥Á£ÁA,
E°è PÀ¤àgï ¨sÁf.
a«ÄÖ¨sÀgï ºÀ¼Àzï,
1 nøÀÆà£ï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ,
1 nøÀÆà£ï fgÁå ¦mÉÆ,
1 nøÀÆà£ï UÀgÀA ªÀĸÁ¯Á ¦mÉÆ,
1 ªÀíqï mÉƪÉÄmÉÆ,
E¯ÉÆè å ªÉÆÃAiÀiï D¤ Q¹ä¸ÉÆå.
 
PÀjÑ jÃvï:
vÉïï/ vÀÆ¥ï vÁ¥Àªïß wPɸÁ¯ï -¯ÉÆAUÁA D¯ÉÉA ¯ÉƸÀÄuÉZÉÆ ¥ÉøïÖ 1 ¦AiÀiÁªï WÁ¯ïß ¨sÁeï. ªÉÇqÁÛ¯ÁAªï D¤ PÀtÂàgï ¨sÁf ¨sÁjPï ²AzÀÄ£ï G¥ÁæAvï Ggï¯Éè ¦mÉ, «ÄÃmï D¤ mÉƪÉÄmÉÆ WÁ¯ïß ¨sÁeï vÁPÁ ªÉÆÃAiÀiï D¤ Q¹ä¸ÉÆå, ²ívï WÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Plain Rice Biryani":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code