Lolita Crasta
Manni
Posted On: 10/05/2008 02:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄítÂÚ
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ: 
2 PÀ¥ï ¸ÀÄgÀAiÀiï vÁAzÀļï,  
1£Á¯ïð, PÁdÄ, ªÉÆAiÀiï,  
1/4 Q¯ÉÆ UÉÆqï,  
a«ÄÖ¨sÀgï «ÄÃmï,  
2 nøÀÆà£ï vÀÆ¥ï, 
 
PÀað jÃvï : 
vÁAzÀÄ¼ï ©üdvï WÁ¯ï. (5-6ªÀgÁA), £Á¯ïð ªÁlÄ£ï zÁmï D¤ ¥ÁvÀ¼ï gÉÆøï PÁqï. ¥ÁvÀ¼ï gÉƸÁAvï vÁAzÀÄ¼ï ªÁlÄ£ï PÁqï, DvÁA ªÁmï¯ÉÆè vÁAzÀļï, UÉÆÃqï, «ÄÃmï, zÁmï gÉÆÃ¸ï ¥ÀÄgÁ JPÁ ºÁArAiÉÄAvï WÁ¯ïß 45 «Ä£ÀÄmÁA GPÀqÉÛ gÁªï. ZÁ¼ÀÄßAZï D¸ÁeÉ. zÁmï eÁvÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï ZÁ¼ïß DSÉæÃPï vÀÆ¥ï WÁ¯ïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï. eÁAiÀiï eÁ¯Áågï PÁdÄ ªÉÆAiÀiï WÁ¯Éåvï.  
 
DvÁA §±ÉÆå Wɪïß vÀÆ¥ï ¸ÁgÀªïß » ªÀÄítÂÚ ªÉÇÃvï. ¤ªÉÛZï PÁvÀ£ïð SÁªÉåvï.
 
¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited by John.A.Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Manni":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code