Lolita Crasta
Vegetable Biryani
Posted On: 17/05/2008 03:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÉfmÉç¯ï ©jAiÀiÁtÂ

2 PÀ¥ïà ¨Á¸Áäw vÁAzÀļï 10 «Ä£ÀÄmÁA ©üdvï zÀªÀgï.
 
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
A.2 PÉÃgÉmï E¯Éè (10-12) vÀ£Éð ©£ïì E¯Éè Væ£ï ¦¸ï 1 §mÁmÉÆ
B.1 ªÀíqï ¦AiÀiÁªï 1 mÉƪÉÄmÉÆ E¯Éè PÁdĪÉÆAiÀiï D¤ Q¹ä¸ÉÆå
C.5 ¯ÉÆAUÁA, 5 wPɸÁ° PÀÄqÉÌ, 2-3 K¼ÉÆ
D.3 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï ¯ÉÆt 3 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï zsÀAAiÀiï 1 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï vÀÆ¥ï ªÁ vɯï
E.1 nà ¸ÀÆà£ï PÀ¤àgÉ ¦mÉÆ, 2 nøÀÆà£ï UÀgÀA ªÀĸÁ¯Á ¦mÉÆ 1nà ¸ÀÆà£ï D¯ÉA-¯ÉƸÀÄuï ¥ÉøïÖ, E°è PÀ¤àgï ¨Áf
 
PÀað jÃvï :
¯ÉÆt PÀqÀªïß wPɸÁ¯ï, ¯ÉÆAUÁA, K¼ÉÆ WÁ¯ïß D¯ÉA ¯ÉƸÀÄuÉ ¥ÉøïÖ D¤ ¦AiÀiÁªï WÁ¯ïß ¨sÁeï. G¥ÁæAvï mÉƪÉÄmÉÆ D¤ A.AvÉÆè ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÁAUÁvÁ ¨sÁeï. vÁPÁ ªÉÆAiÀiï Q¹ä¸ÉÆå D¤ EAvÉÆè ªÀ¸ÀÄÛ WÁ¯ïß G¥ÁæAvï E¯ÉÆè vÁAzÀļï vÁAvÀÄAZï ¨sÁeï. DvÁA PÀ¤àgï ¨sÁf WÁ¯ïß zsÀAAiÀiï, «ÄÃmï vÀÆ¥ï D¤ E¯ÉèA GzÀPï WÁ¯ïß PÀÄPÀÌgÁAvï 1 «¹¯ï AiÉÄvÁ¸Àgï zÀªÀgï. G¥ÁæAvï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀ£ïð E¯ÉÆè ¦AiÀiÁªï ¨sÁdÄ£ï ªÀAiÀiÁè å£ï ²A¥ÁØAiÀiï.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Vegetable Biryani":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code