Marcel D'souza
Jivanth Asthana Jivit Sarthak Kellem Thar?
Posted On: 27/07/2012 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
fªÀAvï D¸ÁÛ£ÁAZï f«vï ¸ÁxÀðPï PɯÉèA vÀgï

JPÉÆè UÉæøïÛ ªÀĤ¸ï D¥Áè å EµÁÖ ¯ÁVA zÀÆgï ¢AªïÌ ¯ÁUÉÆè. ºÁAªï UÉæøïÛ ªÀÄíuï ¯ÉÆÃPï ªÀiÁíPÁ ¥À¸ÀAzï PÀj£ÁAvï. ºÁAªï PÀpuï ¸Áéyð D¤ ¸ÀÄgÁw ªÀÄíuÉÆ£ï ¥ÀÆuï ºÁAªÉA ªÀÄíeÁå ªÉÆ£Áð ¥ÀvÁæAvï ºÁAªï ªÉįÁå £ÀAvÀgï ªÀÄíeÉA ¸ÀUÉîA D¸ïÛ-§¢Pï ¸ÀzÁA zÁ£ï-zsÀªÀiïð PÀ£ïð D¸ÁÑ å ¸ÀA¸ÁÜ åPï zÁ£ï eÁªïß ¢¯ÁA ªÀÄí½î ¸ÀAUÀvï vÁAPÁA PÀ½vï £Á”.
 
vÀªÀ¼ï vÁZÉÆ EµïÖ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ, JPÁ UÁ¬ÄÑ D¤ zÀÄPÁæa PÁt vÀÄPÁ ¸ÁAUÁè ågï vÀÄPÁ ºÁå «µÁåAvï Rj ¸ÀAUÀvï PÀ½vï eÁAiÀiïÛ D¤ vÀÄeÁå ªÀÄwPï GeÁéqï ºÁrvï.
 
KPï zÀÄPÉÆgï UÁAiÉÄ ¸À²ðA AiÉÄêïß ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ¨sÀ¬ÄÚ, ¸Àªïð ¯ÉÆÃPï vÀÄeÁå §gÁå¥ÀuÁ «±ÁåAvï G¯Éƪïß D¸ÁÛvï. vÀÄPÁ ¥À¸ÀAzï PÀvÁðvï. vÀÄf ¥ÀÆeÁ PÀvÁðvï ºÁAªï eÁuÁ, vÁAPÁA vÀÄA ¸ÀzÁA zÀÆzï ¢Ãªïß Rıï PÀvÁðAiÀiï. ªÀiÁíPÁ ¥À¼É ªÀÄíeÉ ªÀiÁ¸ï ¯ÉÆÃPï gÀÄaPï PÀ£ïð gÁAzÁÛvï D¤ SÁvÁvï. ºÁåªÀiï ¨ÉÃPÀ£ï PÀvÁðvï. ¸ÀgÁàvÉïï, D¤ EAzÁzï «ÄnAiÉÆ ªÀiÁ£ïð SÁvÁvï. ªÀÄíeÁå PÀÄrZÉ ¸Àªïð «±Éé vÉ gÁAzÀÄ£ï SÁvÁvï. vÀgï¬Ä PÉÆuï¬Ä ªÀĤ¸ï ªÀÄíeÁå «²A §gÉA G®AiÀiÁßAvï ªÀiÁíPÁ ¥À¸ÀAzï PÀj£ÁAvï. ¥ÀÆeÁ PÀ£ÁðAvï. ¸ÀªÁðAPï¬Ä ºÁAªï KPï zÀÄPÉÆgï ªÀiÁvïæ ºÉA QvÁåPï vÀ±ÉA?
 
UÁAiÀiï xÉÆqÉÆ ªÉüï aAvÀÄ£ï ªÀÄíuÁ° ªÀÄí£ÁêPï PÀgÀÄAPï D¸ÉÑA ¸Àªïð §gÉA¥Àuï ºÁAªï fªÀAvï D¸ÁÛ£ÁAZï PÀ£ïð D¸ÁÛA......
 
ªÉįÁå £ÀAvÀgï ªÀíqï ªÀiÁ¥Á£ï zÁ£ï-zsÀªÀiïð PÀZÁåð ªÀåQÛ¤A §gÁå PÁªÀiÁA ¥Á¸ÀÄ£ï xÉÆqÉA ¥ÀÄt zÁ£ï vÁtÂA fªÀAvï D¸ÁÛ£ÁAZï UÀeÉðªÀAvÁAPï ¢¯ÉèA vÀgï.......? fªÀAvï D¸ÁÛ£ÁAZï f«vï ¸ÁxÀðPï PɯÉèA vÀgï.....?


 

ªÀiÁZÁÑ «Ä¯Ágï
Edited & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Marcel D'souza to KonkaniFriends.com
  Molbak Chadlieanth Molam
  Vaieakthik Arthik Yevzan
  Neeth Ani Bhangra Nanem
  Gulam Ani Simh
  Ek Thalvaar Ani Dhog Ixxt
  Avai Undhir Ani Undhra Peel
  Hishya Marektinth Vadhaal
  Thieag Karieam, Jivit Nandhan Karieam
  Mazathi Thavn Lisanv Xikieam
  Xikavnk Xikai...Kariean Dhakai
 More contributions from Marcel D'souza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Jivanth Asthana Jivit Sarthak Kellem Thar?":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.241
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code