Lolita Crasta
Malpuri
Posted On: 22/06/2008 03:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀiÁ¯ï¥ÀÄj
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑöå ªÀ¸ÀÄÛ:
2 PÀ¥ï ªÉÄÊzÁ,
1 PÀ¥ï ¸ÁPÀgï,
1 PÀ¥ï vÁPï,
1 PÀ¥ï GzÁPï,
2 nøÀÆà£ï UÉÆAªÁAZÉA ¦Ãmï (Wheat flour),
E¯ÉÆè K¼ÁAZÉÆ ¦mÉÆ,
E¯ÉÆè ºÀ¼ÀÄݪÉÇ gÀAUï,
vÉÃ¯ï ¨sÁdÄAPï
 
PÀaðjÃvï:
ªÉÄÊzÁ, UÉƪÁAZÉA ¦Ãmï, ¸ÁPÀgï ¨sÀ²ð. vÁPÁ vÁPï, K¼ÁA ¦mÉÆ, gÀAUï WÁ¯ïß E¯ÉèA GzÁPï ¨sÀ¸ÀÄð£ï zÁmï±ÉA ¦Ãmï PÀgï. DvÁA PÁ¬Äègï ZÀqï vÉïï WÁ¯ïß, ¦Ãmï ªÉÇvÀÄ£ï ¯Áí£ï ¯Áí£ï ¥ÉÆ¼É¸É PÀ£ïð zÉƤà PÀIJ¤A ¨sÁdÄ£ï PÁqï.

¯ÉÆ°mÁPÁæ¸ÁÛ
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Malpuri":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code