Lolita Crasta
Macron
Posted On: 19/07/2008 02:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀiÁPÀÆæ£ï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1 vÁAwA, (ºÁAvÉÆè zsÉƪÉÇ ¨ÉÆÃ¼ï ªÀiÁvïæ)
1 PÀ¥ï ¦mÉÆ ¸ÁPÀgï,
1/2 nøÀÆà£ï ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï,
2 1/2 PÀ¥ï PÁdĪÉÆAiÀiï (PÉÆZÉƯï PÀZÉÆð).
1 nøÀÆà£ï ªÉ¤¯Á J¸Éì£ïì,
1 vÁAwAiÀiÁZÉÆ zsÉƪÉÇ ¨ÉÆüï.
 
PÀað jÃvï:
¸ÁPÀgï D¤ vÁAwAiÀiÁZÉÆ zsÉƪÉÇ ¨ÉÆÃ¼ï §gÉÆ ªÀiÁZÉÆð vÁPÁ ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï D¤ PÁdĪÉÆÃAiÀiï , ªÉ¤¯Á J¸Éì£ïì WÁ¯ïß §gÉA ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¯Áí£ï ¯Áí£ï UÀÄ¼É PÀZÉð. DvÁA MªÁ£ï ¦æûÃmï PÀ£ïð JPÁ mÉæÃAAiÀiïÛ ºÉ UÀÄ¼É ¥ÀAiÀiïì ¥ÀAiÀiïì zÀªÀZÉð (10cms. CAvÀgï) zÀªÀvÉðZï C£ÉåPÁ vÁAwAiÀiÁZÁå zsÉƪÁå ¨ÉƼÁ£ï UÀļÁåAPï ¯ÉÃ¥ï ¢AªÉÇÑ. ¯ÉÆêï G¨Égï 15 «Ä£ÀÄmÁA zÀªÀ£ïð PÁqÉÑA.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Macron":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code