Lolita Crasta
Chicken Green Curry
Posted On: 02/08/2008 03:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
aPÀ£ï Væãï PÀj

1 1/2 Q¯ÉÆ PÉÆA©, ºÀ¼ïÛ PÀÄqÉÌ PÀ£ïð «ÄÃmï ¸ÁgÀªïß DzsÉÆð WÀAmÉÆ ¨sÀgï zÀªÀgï
 
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
ZÁgï-¥ÁAZï ¦AiÀiÁªï,
2-3 ¯ÉƸÀÄuÉ §AiÉÆ,
1" D¯ÉA, E¯ÉèA ªÉÇqÁÛ¯ÁAªï,
1 ªÉÆ«î PÀtÂàgï ¨sÁf,
a«ÄÖ ¨sÀgï ºÀ½Ý ¦mÉÆ,
1/4 nøÀÆà£ï §r±É¥ï,
4 PÀÄqÉÌ wPɸÁ¯ï,
4 ¯ÉÆAUÁA
2 nøÀÆà£ï «ÄjA,
4-5 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆå
1nà ¸ÀÆà£ï fgÉA,
1 nøÀÆà£ï PÀ¸À̸ÉÆ,
1 K¼ï
 
PÀað jÃvï :
vÉÃ¯ï ªÁ vÀÄ¥ÁAvï  ¦AiÀiÁªï vÁ¨ÉÆØ eÁvÁ¸Àgï ¨sÁeï. vÁAvÀÄA ªÀiÁ¸ÁZÉ PÀÄqÉÌ ¨sÁeï. C£ÉåPÁ DAiÀiÁÝ£ÁAvï vÉÃ¯ï ªÁ vÀÄ¥ÁAvï mÉƪÉÄmÉÆ ¨sÁdÄ£ï vÁPÁ D¼É£ï WÁ¯ïß §gÉA ¨sÁeï. ¨sÁeï¯Éè, ªÀiÁ¸ÁZÉ PÀÄqÉÌ vÁPÁZï ¨sÀ¸ÀÄð£ï §gÉA PÀ£ïð ZÁ¼ï. G¥ÁæAvï «ÄÃmï D¤ GzÁPï WÁ¯ïß GPÀÄØ£ï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.  


 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chicken Green Curry":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code