Dr. Gerald Pinto
Devak Mhajea Sodhun Dhi
Posted On: 11/08/2008 02:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zɪÁPï ªÀÄíeÁå ¸ÉÆzsÀÄ£ï ¢

¢ªÁîAvï DªÀiÁÑ å ¥ÀÆeÁvïÛ ¥ÀÆeÁ
¯ÉÆÃPï ºÁj ºÁjA¤ CAUÀªïÚ WÁ¯ÁÛ,
¸ÀUÁî å¤Ã ªÀiÁgÀhiÁvïÛ - ªÀiÁgÀhiÁ
ªÁAeï ¹Ûçà ªÀiÁUÁÛ, zɪÁ ¨sÀÄUÉðA ¢,
C¨sÀåyð ªÀiÁUÁÛ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAvï fÃPï ¢,
ªÀÄÄSÉ¯ï ªÀÄAwæ ªÀiÁUÁÛ ¸ÀPÁðgï GgÉƪïß ¢
¸ÀPÀÌrà ªÀiÁUÁÛvï, `zɪÁ' ¯ÁVA ºÉA ¢, vÉA ¢
¥ÀÆuï zÀĸÁæ å ¢¸Á ¥ÀÆeÁj ¥ÉÆ°¸ÁA¯ÁVA ªÀiÁUÁÛ
`zɪÁ'Pï ªÀÄíeÁå ZÉÆãïð ªÉí¯Á, ¸ÉÆzsÀÄ£ï ¢.

 

zÉÆ. eÉj ¤qÉÆØÃr
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Dr. Gerald Pinto to KonkaniFriends.com
  Xikap Ani Udyog
  Chota
  Railar Bomb
  Bassar Seat Sodn Dili Mobile Stri
  Sarkari Parikxe Mukantr Unchlem Vrattipar Xikap Zodchem
  Pakisthani
  Bhikari
  Dr. Gerald Pinto A Noted Konkani Writer & Career Builder
 More contributions from Dr. Gerald Pinto
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Devak Mhajea Sodhun Dhi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code