Wilson Kateel
Ajapi Mhanxieank
Posted On: 25/08/2008 03:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
DeÁå¦ ªÀÄí£ÁêAPï
¨sÁn ªÀiÁ¸ÉîPï ¨É¸ÁAªï ¥ÀqÀÛZï
¥ÉÇÃmï ¥sÀÅmÁÛ¸Àgï ¨sÉÆPÁªïß
ªÀÄeÉðZÉ zsÉAPï PÁqÉè vÀÄ«Ä

ªÀÄíeÁå ªÀÄí£Áê£ï
fêï D¥ÉÇè j¸ÉÌgï WÁ®Ä£ï
zÀAiÀiÁðPï zÉAªÉÇ£ï ¥ÁUï°è ªÀiÁ¹î
ªÉƯÁAªïÌ JPÉÆèÃAiÀiï £Ávï¯ÉÆè

ªÀÄíeÉ CzsÉð ¨sÀÄPÉ£ï ¤zï¯Éè

vÀÄ«Ä ¨sÀgÀÄ£ï GqÀ¬Ä¯ÉèA G±ÉÖA
¨ÁgÁ zÁ°AiÉÆ!

§ÄAiÀiÁAªï GzÁÌPï ¨É¸ÁAªï ¥ÀqÀÛZï

UÀ¼ÉÆ ¥sÀÅmÁÛ¸Àgï WÉÆlÄ£ï
ªÀÄwgï £Á¸ÁÛA ¯ÉƼÁî åvï vÀÄ«Ä

ªÀÄíeÁå ªÀÄí£Áê£ï

fêï D¥ÉÇè j¸ÉÌgï WÁ®Ä£ï
vÀ¼ÁÖ ågï ZÀqÉÆ£ï ªÀÄÄgï°è ¸ÀÄgï
ªÉƯÁAªïÌ JPÉÆèÃAiÀiï £Ávï¯ÉÆè

ªÀÄíeÉ CzsÉð vÁ£É£ï ¤zï¯Éè

vÀÄ«Ä, WÉÆmï¯Áè å ªÁAiÀiÁßQ
gÀUÀvï ªÀÄí¼ÉA

DªÁÛgï vÀĪÉÄÑ ¥À¼Éªïß ¥À¼Éªïß

¥sÁvÀgï eÁ¯ÁA PÁ½eï ªÀÄíeÉA
DeÁå¦ ªÀÄí£ÁêA£ÉÆ
vÉAZï DvÁA ¨sÉvÀÄ£ï ºÁqÁèA
PÁtÂPï eÁªÀÅ£ï

D¥ÀÅqÁ, GAqÉÆ PÀgÁ

¨sÉÆPÁAiÀiÁ
ªÁ,
PÀqÀAiÀiÁ, gÀUÀvï ªÀÄíuÁ
¦AiÉÄAiÀiÁ.
 
ªÀiÁUÉÚA gÉwgÉAPï,
zÉêï zsÀªÀiÁðAPï
ªÀÄíeÁå WÁªÀiÁAvï Dmï¯ÉèA
zÉÃqï ±Égï «ÄÃmï.
DªÉÄ£ï.
 
-«®ì£ï PÀnïï
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira
Other Last 10 Contributions of Wilson Kateel to KonkaniFriends.com
  Mhaji Kraxi
  Wilfychiea Padhanim Gulf
  Saanz Zalire
  Ek Glass Beer
  Mathiear Nanvcho Divas
 More contributions from Wilson Kateel
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Ajapi Mhanxieank":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code