Lolita Crasta
Chicken Tandoori
Posted On: 23/08/2008 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
aPÀ£ï vÀAzÀÆj

1 Q¯ÉÆ PÉÆA© (ºÁqÁA gÀ»vï) ¯Áí£ï ºÀ¼ïÛ PÀÄqÉÌ PÀgï
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
A.
5 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ,
1" C¯ÉA,
4-5 ¯ÉƸÀÄuÉ §AiÉÆ,
E°è PÀ¤àgï ¨sÁf.
B.
1nøÀÆà£ï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ,
1/2 PÀ¥ï zsÀAAiÀiï,
1/2 nøÀÆà£ï vÁA¨ÉÆØ gÀAUï,
E¯ÉèA «ÄÃmï.
 
PÀað jÃvï:
ªÀ¸ÀÄÛAZÉÆ GzÀPï WÁ°£Á¸ÁÛA ¥ÉøïÖ PÀZÉÆð. ºÁå ¥ÉøÁÖPï B. ªÀ¸ÀÄÛ WÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄðAZÉA. ºÁå ¥ÉøÁÖPï ªÀiÁ¸ÁZÉ PÀÄqÉÌ ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¸ÀVî gÁvï¨sÀgï zÀªÀZÉðA. zÀĸÉæA ¢Ã¸ï PÁqïß ¦æÃ-»Ãmï DªÀ£ÁAvï 300 degree G¨ÉAvï 10-15 «Ä£ÀÄmÁA ¨ÉÃPï PÀZÉðA. (DªÁ£ï £Á vÀgï PÁ¬ÄèAvï vÉïï zÀªÀ£ïð zÉƤà PÀIJ ¨sÁdÄ£ï PÁqï).

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chicken Tandoori":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code