Lolita Crasta
Chilli Pork
Posted On: 05/04/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
è ¥sÉÆÃPïð

1 Q¯ÉÆ zÀÄPÁæ ªÀiÁ¸ï
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
A.
5 ªÀíqï ¦AiÀiÁªï,
8 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ (gËAqï PÁvÀZÉÆåð),
1 PÁAzÉÆ ¯ÉƸÀÄuï,
1" C¯ÉA,
B.
4 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï ¨Á¥sÁvï ¦mÉÆ,
2 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï ¹PÉÆð,
«ÄÃmï
C.
2 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï mÉƪÉÄmÉÆ ¸ÉƸï,
2 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï a°è ¸ÉƸï,
2 nøÀÆà£ï ¹PÉÆð,
1/2 PÀ¥ï vÉïï.
PÀað jÃvï:
ªÀiÁ¸ï `BAvÉÆè å ªÀ¸ÀÄÛ WÁ¯ïß GPÀqï. 3/4 CA±ï ªÀiÁ¸ï GPÉÆØ£ï AiÉÄvÁ£Á mÉƪÉÄmÉÆ D¤ a°è ¸ÉƸï WÁ¯ïß ZÁ¼ï. G¥ÁæAvï ¹PÉÆð ¨sÀ¸ÀÄð£ï GPÀqÉÛZï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï. C£ÉåPÁ DAiÀiÁÝ£ÁAvï DªÁð¸ï vÉïï WÁ¯ïß `AAvÉÆè å ªÀ¸ÀÄÛ §gÉÆå PÀ£ïð ¨sÁfeÉ. G¥ÁæAvï GPÀqÉè¯ÉA ªÀiÁ¸ï Ggï¯Áè å vɯÁAvï 10-15 «Ä£ÀÄmÁA ¨sÁeï. £ÀAvÀgï zÉÆäà ¨sÀ¸ÀÄð£ï PÀ¤àgï ¨sÁf ²A¥Áتïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chilli Pork":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code