Lolita Crasta
Methi Parata
Posted On: 18/10/2008 02:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÉÄy ¥ÀgÉÆÃl
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1 ªÉÆ«î ªÉÄy ¥Á¯ÉÆ,
E°è PÀ¤àgï ¨sÁf,
1 nøÀÆà£ï ¸ÁPÀgï,
2 PÀ¥ÀàA UÉÆAªÁA ¦Ãmï,
1/4 D¯ÉA,
2 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ,
«ÄÃmï,
2 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï vÀÆ¥ï
 
PÀað jÃvï:
ªÉÄy ¥Á¯ÉÆ zsÀĪïß PÉÆZÉƯï PÀ£ïð zÀªÀZÉÆð. vÁPÁ PÀ¤àgï ¨sÁf, «Ä¸ÁðAUï, D¯ÉA PÉÆZÉÆgï PÀ£ïð WÁ¯ÉÑA. «ÄÃmï, ¸ÁPÀgï, vÀÆ¥ï D¤ UÉÆAªÁAZÉA ¦Ãmï ¨sÀ¸ÀÄð£ï MlÄÖPï ªÉƼÉÑA. £ÀAvÀgï ªÀíqï UÀÄ¼É PÀ£ïð ZÀ¥Ávɧj ¯ÁlÄ£ï vÀÆ¥ï ªÁ ¯ÉÆt ¸ÁgÀªïß zÉƤà PÀIJ ¨sÁdÄ£ï PÁqï.
 
¯ÉÆ°l PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A. Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Methi Parata":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code