Shalini Valencia
Kutam Asallo Bhagi Javnasa
Posted On: 03/12/2012 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÀÄmÁªÀiï D¸ï¯ÉÆè ¨sÁV eÁªÁ߸Á

ªÀÄí£Áê å£ï ¸Áܦvï PɯÁè å ¸Àªïð ¸ÀA¸ÁÜ å ¥À¬ÄÌ Cw ¥ÀÄgÁvÀ£ï ¸ÀA¸ÉÆÜ eÁªÁ߸Á PÀÄmÁªÀiï. ¸ÀªÀiÁeÉAvï PÀ±ÉA fAiÉÄAªÉÑA ªÀÄí¼ÉîA, ªÀÄí¤¸ï D¥Áè å PÀÄmÁäAvï ²PÁÛ. ªÀÄí¤¸ï PÉzÁßAAiÀiï JPÀÄìgÉÆ fAiÉÄAªïÌ D±É£Á. D¥Áè å ªÀÄ£ÁAvÉè PÀ¼Àé¼É eÁAªï PÀÄra ¦qÁ eÁAªï ªÀÄí¤¸ï ºÉgÁA ¸ÀAVA ªÁAlÄ£ï WÉAªïÌ C¥ÉÃQëvÁ. ºÉgÁAZÉÆ ªÉÆÃUï ªÀÄAiÀiÁà¸ï zÀAiÀiÁ¼ÁAiÀiï ªÉƪÁ¼ÁAiÀiï vÉÆ D±ÉvÁ. D¥ÁÚ§j aAvÁÑ å ºÉgÁAZÉÆ ¸ÀºÀªÁ¸ï ¸ÁAUÁvï vÁPÁ eÁAiÀiï ¥ÀqÁÛ. ºÁå SÁwgïZï PÀÄmÁäZÉA gÀZÀ£ï eÁ¯ÉA ªÀÄíuÉåvï.
 
¸ÀªÀiÁeÉAvï PÀÄmÁªÀiï ZÀ®AiÉÄÛ¯ÁåPï, PÀÄmÁä ¸ÀAVA fAiÉÄvɯÁåPï UËgÀªï D¸Á. ªÀiÁ£ï-ªÀÄAiÀiÁðzï ¯Á¨sÁÛ. ¸ÀªÉÆÓ£ï ZÀ°Ñ ¥Àwuï UÀÄuÉøïÛ ¨sÀÄVðA D¸ï¯ÉÆè £À²Ã¨ïªÀAvï ªÀÄíuÁÛvï. KPï PÀÄmÁªÀiï fAiÉÄAªÁÑ å SÁwgï JPï WÀgï eÁAiÀiï. WÀgï D¤ PÀÄmÁªÀiï JPÁªÉÄPÁ ¥ÀÆgÀPï eÁªÁ߸Ávï. KPï £Á¸ÁÛ£Á C£ÉåÃPï £Á. ¥ÀÆuï ¥sÀPÀvï KPï ¨ÁAzÁ¥ï WÀgï eÁAiÀiÁß. ¸ÀÄSï ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï £Ávï¯ÉèA WÀgï JPÁ CgÀuÁåPï ¸ÀªÀiÁ£ï eÁªÁ߸Á. WÀgÁAvï fAiÉÄA«ÑA ªÀÄí£Áê åA ¥Àw-¥Àwuï ¨sÀÄVðA DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀAiÀiï, ¨sÁªï-¨sÀ¬ÄÚA ¥ÀÆvï-zsÀĪÉÇ, ¸ÀPÀÌqÁAZÉÆ ¸ÀA§Azsï §gÉÆ D¸ÉÆAPï eÁAiÀiï. vÉzÁßAZï KPï PÀÄmÁªÀiï ¸ÀÄT GvÁð D¤ ¨Á¼ÁÛ.
 
ªÀåQÛ PÀÄmÁäZÉA ªÀÄƼï D¤ PÀÄmÁªÀiï ¸ÀªÀiÁeÉZÉA ªÀÄƼï. ¨sÀ¯ÁAiÉĄ̈sÀjvï PÀÄmÁªÀiï ¨sÀ¯ÁAiÉĄ̈sÀjvï ¸ÀªÀiÁfPï PÁgÁuï eÁvÁ. ¥Àw ¥ÀwuÉ xÀAAiÀiï EµÁÖUÀvï, «±Áé¸ï, ¨sÀÄUÁåðA xÀAAiÀiï ªÉÆÃUï, PÀÄmÁäZÁå ºÉgï ¸ÁAzÁåA xÀAAiÀiï ªÀÄzsÀÄgï ¸ÀA§Azsï, ¸ÀªÀiÁ£ï ªÁªïæ D¤ ¸ÀªÀiÁ£ï DzÁAiÀiï »A JPÁ §gÁå PÀÄmÁäAa ®PÀëuÁA eÁªÁ߸Ávï. PÀÄmÁäAvï D¸ï¯Áèå ºÀAiÉÄðPÁè å£ï vÁa vÁa dªÀ¨ÁÝj ¸ÀªÉÆÓ£ï ZÀ¯ÁeÉ ¥ÀqÁÛ. vÉzÁß ªÀÄ£ÀB¸ÁÛ¥ÁPï D¸ÀàzïZï £Á ªÀÄíuÉåvï. JPÁ PÀÄmÁäAvï ªÀiÁ®ÏrA D¸ÁÛvï. £ÉAnAiÀiï D¸ÁÛvï. vÀ£ÁðnA D¸ÁÛvï, GvÀgï ¥ÁæAiÉÄaAAiÀiï D¸ÁÛvï. ¸ÀªÁðA¤ ¸ÀªÀiÁ£ï aAvÁà£ï PÀÄmÁäZÁå GzÀUÀðvÉ SÁwgï ªÁ«æeÉ ¥ÀqÁÛ. vÉzÁßA ªÀiÁvïæ PÀÄmÁªÀiï JPÀénvï GvÁð D¤ ¥ÀæUÀvÉPï ¥ÁªÁÛ. £Á vÀgï ¨sɸÁA eÁvÁ. ªÀiÁ®ÏrA ¥ÁæAiÉĸÁÛAZÁå WÀgÁA ¥ÁªÁÛvï. ¥Àw-¥Àwuï ªÉUÁîZÁgï WÉvÁvï. ¨sÀÄVðA QvÉA QvÉA eÁAªïÌ ¥ÁªÁÛvï. D«ÄÑ PÀÄmÁäA C²A eÁAiÀiÁß eÁAªï.
 
*****
vÉA PÀÄmÁªÀiï gÁwA ¸ÁAUÁvÁ eɪÁuï PÀ£ïð D¸ï¯ÉèA. DªÀiÁÑ å ªÁqÁåAvÁè å ªÉÄn¯ÁØ ¸ÀAVA ºÁAªÉA PÁeÁgï eÁAªïÌ aAvÁèA. ¸ÁAUÁ¯ÁUÉÆè ªÀiÁ®ÏqÉÆ ¥ÀÆvï.
 
vÁPÁ, DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀAiÀiï xÁªïß D¬Ä°è PÀ¸À°Zï D¸ïÛ ªÁ zsÀ£ï £Á ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ¨Á¥ÀAiÀiï. vÉA £ÀªÀÌj PÀj£Á. vÁPÁ vÁa ªÀÄí½î GgÀ«Ú £Á RqÀPï ¸ÁAUÁ¯ÁVè DªÀAiÀiï.
 
vÁPÁ SɼÁAvï D¸ÀPïÛ £Á. vÉA RAZÁåAiÀiï ¸ÀàzsÁåðA¤ ¨sÁUï WÉ£Á ¥ÀÄ¥ÀÄð¯ÉÆð zsÁPÉÆÖ ¨sÁªï. vÉA ªÉÄPÀ¥ï¬Ä PÀj£Á. ¥sɱÀ£ï¬Ä PÀj£Á. vÁa ºÉÃgï ¸ÉÖ ÊAiÀiïè PÁAAiÀiï ¸ÉÆ©üvï £Á SÉÆr zsÁPÁÖ å ¨sÀ¬ÄÚZÉÆå.
 
PÉzÁßA ¥À¼É¯Áåj vÉ PÁzÀA§j ªÁZÁÛ CAPÀ¯ï zÀĸÁð¯ÉÆ. vÁZÉA £Éí¸Áuï PÁAAiÀiï DPÀµÀðPï £Á. ¥sÉÆuïÚ WÁ¯ÉA DAn£ï.
 
vÉA ¥ÁæAiÉĸÁÛAPï UËgÀªï ¢Ã£Á. ¥sÉʸÀ¯ï DfAiÉÄZÉA.
 
RArvï eÁªïß vÀÄ«Ä ¸ÁAUÉÑA ¸ÁPÉðA. M¥Áé¯ÉÆ ªÀiÁ®ÏqÉÆ ¥ÀÆvï.
 
¥ÀÆuï vÁZÉ xÀAAiÀiï KPï «±ÉõÀvÁ D¸Á.
 
PÀ¸À° «±ÉõÀvÁ? ¸ÀªÁðA¤ JPÁ vÁ¼Áå£ï «ZÁ¯ÉðA.
 
vÁPÁ ªÀÄíeÉ vÀ¸À¯ÉA PÀÄmÁªÀiï £Á!
 
 

±Á°¤ ªÁ¯É¤ìAiÀiÁ
Edited By John.A. Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Shalini Valencia to KonkaniFriends.com
  Burgieank Atmagavravan Bhara
  Zairath Saunsaranth
  Bapoi Mahatma Bhurgim Anamika
  Bhurgieank Angnanth Khelonk Soda
  Hello Doctor
  Saat Utarlieari Azooni Tarnati
  Apang Vhai Pun Asamarth Nhai
  Tum Rani Kuznachi
  Dhuvank Arthik Swavalambik Karath
  Sophiachea Garajinth Sunieachim Pilam
 More contributions from Shalini Valencia
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kutam Asallo Bhagi Javnasa":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code