Lolita Crasta
Thanthieam Rahit Choclate Cake
Posted On: 01/11/2008 06:16 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

vÁAwAiÀiÁ gÀ»vï ZÉÆPÉèmï PÉÃPï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
250ml zÀÆzï,
2 nøÀÆà£ï ¹PÉÆð,
1 nøÀÆà£ï ªÉ¤¯Á J¸Éì£ïì
1/2 PÀ¥ï vÉïï,
1/4 PÀ¥ïà PÉÆPÉÆÌ (Cocoa)
1 3/4 PÀ¥ïà ªÉÄÊzÁ,
1 PÀ¥ï ¸ÁPÀgï,
1 nøÀÆà£ï ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï.
 
PÀað jÃvï :
zÀÆzï RvÀÌvÁªïß vÁPÁ ²PÉÆð WÁ¯ïß (¥sÀÄlªïß) ¤AªÀvï zÀªÀ¯ÉðA. ªÉÄÊzÁ PÉÆPÉÆÌ, ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï, ¨sÀ¸ÀÄð£ï zÀªÀgï. ¸ÁPÀgï D¤ vÉÃ¯ï ¨sÀ¸ÀÄð£ï ªÉ¤¯Á J¸Éì£ïì¬Äà ¨sÀ¸ÀÄð£ï ªÉÄÊzÁPïZï WÁ¯ï. ¥sÀÄmï¯ÉèA zÀÆzï ¤AªÉÛZï vÁPÁZï WÁ¯ïß §gÉÃA ªÀiÁZÉðA. G¥ÁæAvï ¨ÉÃQAUï mÉæÃAAiÀiïÛ ¯ÉÆt ¸ÁgÀªïß ªÉÄÊzÁ ±ÉíuÁªïß 1200 G¨Égï 1/2 ªÉÇgï ¨ÉÃPï PÀZÉðA.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A. Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Thanthieam Rahit Choclate Cake":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code