Lolita Crasta
Kelieanchieo Phodi
Posted On: 29/11/2008 03:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PɼÁåAZÉÆå ¥ÉÆÃr

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
4 ªÀírèA ¦QA £ÀAzÀgïPÁ¬Ä PɽA,
2 vÁAwAiÀiÁA,
2-3 nà ¸ÀÆà£ï ¸ÁPÀgï,
E¯ÉèA «ÄÃmï,
4 nà ¸ÀÆà£ï ªÉÄÊzÁ,
E¯ÉèA zÀÆzï,
¨sÁdÄ£ï PÁqÀÄAPï vÉïï.
 
PÀað jÃvï:
PɽA §jA ªÀÄÄqÀÄð£ï zÀªÀgï. vÁPÁ ¸ÁPÀgï, «ÄÃmï, vÁAwAiÀiÁA WÁ¯ïß ¨sÀ²ð, G¥ÁæAvï ªÉÄÊzÁ D¤ zÀÆzï WÁ¯ïß zÁmï PÀgï. UÀÆAqï PÁ¬ÄèAvï vÉïï vÁ¥Éƪïß E¯ÉèA ¦Ãmï ªÉÇvÀÄ£ï ¨sÁdÄ£ï PÁqï. ªÀiÁVgï PÁ¬Äègï E¯ÉèA vÉïï WÁ¯ïß zÉƤà PÀIJ£ï ¨sÁdÄ£ï PÁqï.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A. Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kelieanchieo Phodi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code