Lolita Crasta
Lemon Rice
Posted On: 13/12/2008 11:48 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¯ÉªÀÄ£ï gÉʸï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
2 PÀ¥ï ¨Á¸Áäw vÁAzÀļï (10 «Ä£ÀÄmÁA GPÀqïß zÀªÀgï)
3 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï ¨sÀÄAAiÀiïZÀuÉ (¨sÁdÄ£ï ¸Á¯ï PÁqï¯Éè)
1 nøÀÆà£ï ZÀuÁåzÁ¼ï,
1 nøÀÆà£ï GqÁÝzÁ¼ï,
1 nøÀÆà£ï ¸Á¸ÁAªï,
1 nøÀÆà£ï fgÉA,
15 ¨ÉêÁaA ¥Á£ÁA,
2 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ,
1 °A¨ÉÆ (gÉƸï PÁqÀÄAPï)
E°è PÀ¤àgï ¨sÁf,
E¯ÉÆè å Q¹ä¸ÉÆå.
 
PÀað jÃvï:
²ívï GPÀqïß ¤ªÀvï zÀªÀZÉðA. E¯Áè å vɯÁAvï, ZÀuÁåzÁ¼ï, GqÁÝzÁ¼ï, ¸Á¸ÁAªï, fgÉA D¤ ¨ÉªÁ¥Á¯ÉÆ WÁ¯ïß vÁPÁ vÀ¤ð «Ä¸ÁðAUï, ¨sÁeï¯Éè ¨sÀÄAAiÀiïZÀuÉA, zsÁ Q¹ä±ÉÆå, a«ÄÖ¨sÀgï ºÀ¼Àzï WÁ¯Éè G¥ÁæAvï ²ívï, «ÄÃmï WÁ¯ïß °A¨Áå gÉÆÃ¸ï ¦Ã¼ïß PÀ¤àgï ¨sÁf ²A¥Áتïß ¸ÀUÉîA ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A. Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Lemon Rice":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code