Lolita Crasta
Dukrachem Indadh
Posted On: 10/01/2009 12:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

zÀÄPÁæZÉA EAzÁzï

2 Q¯ÉÆ zÀÄPÁæ ªÀiÁ¸ï ¥ÁvÀ¼ï ªÉǨÉZÉA (ªÀiÁ¸ï ªÉÇ¨É ¸ÁAUÁvÁ) ²AzsÀÄ£ï ºÁqÁA «AUÀqÀÄì£ï zÀªÀZÉA. vÁZÉÆå ¥sÉÆr PÀ£ïð «ÄÃmï, E¯ÉÆè ²PÉÆð, E¯ÉÆè ºÀ½Ý ¦mÉÆ ¯Áªïß KPï WÀAmÉƨsÀgï zÀªÀgï D¤ G¥ÁæAvï ¨sÁdÄ£ï «AUÀqï zÀªÀgï.
 
D¼É£ÁPï:
12 ¯ÁA¨ï «Ä¸ÁðAUÉÆ (©AiÉÆ PÁreÁAiÀiï) 1 nøÀÆà£ï fgÉA, 1/2 nøÀÆà£ï «ÄjA, 8 ¯ÉÆAUÁA 2 wPɸÁ° PÀÄqÉÆÌ, 2 D¯ÉA, 10 §AiÉÆ ¯ÉƸÀÄuï, ©AiÉÆ PÁqï¯Éè 8 SÁdÄgï, E¯É±ÉÆå Q¹ä±ÉÆå, ªÀíqÉè 6 ¦AiÀiÁªï, 1 ºÀ½Ý PÀÄqÉÆÌ.
 
PÀað jÃvï:
ºÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ UÀAzïÝ ªÁmï. ªÀiÁ¸ï ¨sÁeï¯Áè å vɯÁAvï (¨sÁeï¯ÉèA ¥ÀÆgÁ vÉïï WÁ¯ÉÑA £ÀíAiÀiï) KPï ¯Áí£ï ¦AiÀiÁªï ²AzsÀÄ£ï vÁA¨ÉÆì eÁvÁ¸Àgï ¨sÁeï, G¥ÁæAvï D¼É£ï ¨sÁeï. D¼É£ï §gÉA ZÁ¼ïß ¨sÁeÉÆ£ï AiÉÄvÁ£Á «ÄÃmï WÁ¯ï. PÀr ºÀ¼ïÛ zÁmï D¸ÉÆA¢. RvÀÌvÁÛ£Á ¨sÁeï¯ÉÆè å ªÀiÁ¸ï ªÉǨÁZÉÆå ¥ÉÆr WÁ¯ï. (SÁdÄgï, Q¹ä±ÉÆå WÁ¯Áè å EAzÁzÁPï ¸ÁPÀgï WÁ®ÄAPï £Á.)

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dukrachem Indadh":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code