Lolita Crasta
Chaklieo
Posted On: 24/01/2009 17:25 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ZÁPÉÆè å

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
2 PÀ¥ï ¸ÀÄgÀAiÀiï vÁAzÀļï (zsÀĪïß ªÁlÄ£ï zÀªÀgï.)
1 PÀ¥ï GqÁÝa zÁ¼ï (¨sÁdÄ£ï ¦mÉÆ PÀgï),
E°è ºÀ¼Àzï, E¯ÉèA «ÄÃmï,
1/4 nøÀÆà£ï ¸ÉÆqÁ ¦mÉÆ,
E¯ÉèA GzÁPï,
1 nøÀÆà£ï fgÉA,
1 nøÀÆà£ï zsÉƪÉÇ wüï.
 
PÀað jÃvï: 
vÁAzÀÄ ªÁlÄ£ï, ºÀ¼Àzï, «ÄÃmï, ¸ÉÆqÁ ¦mÉÆ D¤ GzÁPï WÁ¯ïß §gÉA ¨sÀ²ð. vÁPÁ zÁ½ZÉÆ ¦mÉÆ ¨sÀ²ð D¤ fgÉA, wüï WÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï ZÁPÉÆè å PÀZÁåð DZÉÑAvï WÁ¯ïß vɯÁAvï ¨sÁdÄ£ï PÁqï.


¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chaklieo":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code