Lolita Crasta
Marble Cake
Posted On: 11/02/2009 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀiÁ§ð¯ï PÉÃPï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
250UÁæA ªÉÄÊzÁ,
1 nà ¸ÀÆà£ï ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï,
20 UÁæA PÉÆPÉÆÌ (coco) ¥ËqÀgï,
200 UÁæA ¯ÉÆtÂ, ªÁ Margarine.
150 UÁæA ¸ÁPÀgï,
2 vÁAwAiÀiÁA,
1 nøÀÆà£ï ªÉ¤¯Áè J¸Éì£ïì,
E¯ÉèA zÀÆzï.
 
PÀað jÃvï:
ªÉÄÊzÁ D¤ ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï ¨sÀ¸ÀÄð£ï vÁAwAiÀiÁAZÉÆ zÉƪÉÇ ¨ÉÆÃ¼ï §gÉÆ PÀ£ïð ªÀiÁ£ïð, G¥ÁæAvï ºÀ¼ÀÄݪÉÇ ¨ÉÆÃ¼ï ªÀiÁ£ïð zÀªÀgï. vÁPÁ ªÉ¤¯Á J¸Éì£ïì WÁ¯ïß zÀªÀgï.

¯ÉÆt §gÉÃA ¸ÁQæAvï ªÀiÁ£ïð zÀªÀgï. vÁPÁ vÁAwAiÀiÁZÉA «Ä±Àæuï WÁ¯ï. DvÁA E¯ÉèA E¯ÉèA ªÉÄÊzÁ WÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï zÀªÀgï. ºÉA «Ä±Àæuï DvÁA 1/32/3 ªÁAmÉ PÀ£ïð 1/3ZÉA «Ä±ÀæuÁPï PÉÆPÉÆÌ ¥ËqÀgï WÁ¯ïß E¯ÉèA zÀÆzï WÁ¯ïß ¨sÀ²ð. 2/3 ªÁAmÁåPï E¯ÉèA zÀÆzï ¨sÀ¸ÀÄð£ï «AUÀqï zÀªÀgï. G¥ÁæAvï ¨ÉÃQAUï mÉæÃAAiÀiïÛ ¯ÉÆt ¯Áªïß ªÉÄÊzÁ ²A¥Áتïß 2/3 ªÁAmÁåAvÉèA 1/2 CA±ï WÁ¯ïß vÁZÉgï vÉA PÉÆPÉÆÌ «Ä±Àæuï ªÀAiÀiÁè å£ï ºÀ¼ÀÆ ªÉÇvÀÄ£ï ¥ÀgÀvï ªÀAiÀiÁè å£ï Ggï¯ÉèA 2/3ZÉA «Ä±Àæuï ªÉÇvÀÄ£ï 1800 G¨Égï 30 «Ä£ÀÄmÁA GPÀqÉÑA.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Marble Cake":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code