Lolita Crasta
Star Fried Noodles
Posted On: 21/02/2009 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

¸ÀÖgï ¥sÁæAiÀiïØ £ÀÆqÀ¯ïì

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1 ¥ÉPÉmï £ÀÆqÀ¯ïì
A.
E¯Éè vÀ£ÉðA ¥sÉæAZï ©Ã£ïì,
1 PÉgÉmï,
1 PɦìPÀªÀiï,
1 ¹àçAUï M¤AiÀÄ£ï.
B.
2 mÉÃ. ¸ÀÆà£ï a°è ¸ÉƸï,
2 nøÀÆà£ï ¸ÉÆAiÀiÁ¸ÉƸï,
1/2 nøÀÆà£ï «ÄjAiÀiÁ ¦mÉÆ,
1 nøÀÆà£ï ¹PÉÆð.
 
PÀað jÃvï:
£ÀÆqÀ¯ïì GzÁÌAvï GPÀqïß ªÁ¼ïß «AUÀqï zÀªÀZÉðA. E¯ÉèA vÉïï Wɪïß AAvÉÆè å ªÀ¸ÀÄÛ, ¯ÁA¨ï ²AzÀÄ£ï ¨sÁeï, £ÀÆqÀ¯ïì vÁPÁZï WÁ¯ï. E¯ÉèA «ÄÃmï ²A¥ÁØAiÀiï D¤ BAvÉÆè å ªÀ¸ÀÄÛ WÁ¯ïß ZÁ¼ï. ºÉÆå ºÀÄ£ÉƤ SÁAªÉÇÑ å.
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Star Fried Noodles":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code