Lolita Crasta
Mutton Bol Curry
Posted On: 11/03/2009 01:20 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

ªÀÄl£ï ¨ÉÆïï PÀj

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ :
500 UÁæA ªÀÄl£ï «Ä£ïì (PÉÆZÉƯï)
A.
1 ¦AiÀiÁªï,
2 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ,
E°è PÀ¤àgï ¨sÁf,
2 §AiÉÆ ¯ÉƸÀÄuï,
1/2 D¯ÉA,
1 nøÀÆà£ï fgÉA,
1 nøÀÆà£ï UÀgÀªÀiï ªÀĸÁ¯Á ¦mÉÆ, E¯ÉèA «ÄÃmï.
 
B.
1 ¦AiÀiÁªï,
E°è PÀ¤àgï ¨sÁf,
wãï mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï £Á¯ïð,
2 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ,
1 nøÀÆà£ï «ÄjA,
1 nøÀÆà£ï PÀ¤àgï,
1 nøÀÆà£ï fgÉA,
E°èA ªÉÇqÁÛ¯ÁAªï ¥Á£ÁA,
3 §AiÉÆ ¯ÉƸÀÄuï,
1 mÉƪÉÄmÉÆ,
2 ¯ÉÆAUÁA,
2 PÀÄqÉÌ wPɸÁ¯ï
1 K¼ï,
1 nøÀÆà£ï PÀ¸À̸ÉÆ,
1 nøÀÆà£ï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ.
 
PÀað jÃvï:
AAvÉÆè å ¥ÀÆgÁ ªÀ¸ÀÄÛ MlÄÖPï WÁ¯ïß ¨ÁjÃPï PÉÆZÉƯï PÀZÉÆð D¤ UÀÄ¼É PÀ£ïð zÀªÀZÉðA. E¯Éè±Áå vÀÄ¥ÁAvï BAvÉÆè å ªÀ¸ÀÄÛ ¨sÁdÄ£ï WÁ®Ä£ï ¥ÉøïÖ PÀZÉÆð. JPÁ DAiÀiÁÝ£ÁAvï 1 ¦AiÀiÁªï ²AzÀÄ£ï vɯÁAvï ¨sÁeÉÆÑ. vÁPÁ BZÉÆ ¥ÉøïÖ WÁ¯ïß ¥ÀgÀvï ¨sÁeÉÆÑ. ªÀiÁVgï E¯ÉèA GzÁPï D¤ «ÄÃmï WÁ¯ïß RvÀÌvÉÆ PÁqïß ºÉ ¨ÉÆïïì (UÀļÉ) vÁAvÀÄA WÁ¯ïß 10-15 «Ä£ÀÄmÁA GPÀqÉÑA. £ÀAvÀgï UÀgÀªÀiï ªÀĸÁ¯ÉÆ ²A¥Áتïß  GeÉÆ ¥Á®éªïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀZÉðA.
 
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ

Edited By John.A.Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mutton Bol Curry":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code