Victor D'silva
Maaim Bhaas
Posted On: 20/06/2011 08:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

ªÀiÁAAiÀiï ¨sÁ¸ï PÉÆAPÀtÂ

PÉÆAPÀt UÀ¨sÁðAvï d¯Áä¯ÁAiÀiï,
PÉÆAPÀtÂZÉA PÀƼï vÀÄeÉA,
PÉÆAQÚ ªÀiÁvÉ ¥Á£ÉÆ aAªÁèAiÀiï,
¨Á¼Á ¸ÁAUï vÀÄA PÉÆuÁZÉA?

£ÁPÁ ®eï G®AªïÌ PÉÆAPÀtÂ,
PÉÆAPÀtÂZÉA ªÀÄƼï vÀÄeÉA,
²gÁA ²gÁA¤ zsÁAªÁÛ gÀUÀvï,
PÉÆAQÚ ªÀiÁvÉ aAªÉZÉA.

£ÉUÁgï vÀÄ PÀj PÉÆuÁPï?
ªÀiÁAiÀiï zÉuÁå ªÀiÁvïæ ¨sÁµÉPï?
G¯ÉÆ ¥ÉêÀiÁ¼ï ªÀiÁjê PÉÆuÁPï?
ªÀiÁAiÀiï £ÀíAiÀiïV d£ÀªÀiï ¢¯ÉèåPï?

¸ÀA¸Áj ¸ÁAVÚ PÉzÁßAAiÀiï,
eÁAªïÌ£Á ¨sÁªÁ ¥sÀnÌj,
QvÉAÄà ªÉļÁvï ¸ÀA¸Áj,
ªÉĽѣÁ d£Áä ªÀiÁvÁ Rj.

PÉÆAPÀt ªÀiÁvÉ aªÉAvï ªÁí¼ÁÑå,
CªÀÄÈvïªÁt PÉÆAPÀtÂ,
ªÀiÁAAiÉÆÑ ²gÁ¥ï, ¨sÁµÉ ²gÁ¥ï,
¸ÁgÉÆÌZï ¨sÁªÁ DAiÀiÁÌ » ªÁtÂ.

ªÀiºÁ£ï vÀÄA QvÉÆèAiÀiï vÀjÃ,
¨sÀÄAAiÀiï ¥ÀqÁèAiÀiï PÉÆAPÀt UÀ©üðA,
ªÀiÁgïß ¥À¼É £ÀzÀgï ºÉgï ¨sÁA,
WÁ°ê vÀQè ®eÉ£ï gÁ²A.

«.r. ¹¯Áé PÁAdÆgïªÀiÁUïð

 

Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Victor D'silva to KonkaniFriends.com
  Kavi Mhalliear Kon?
  Athi Raag Vodgaitha Sanchikaar
  Naka Zallo Atma Viswas
  Parnem Tem Bhangar Mhanthaath
  Alxi Gadanv
  Laamb Panthi
  Charso Bis
  Dhan Dhukachem Mul
  Thondanth Dev Mananth Saithan
  Vishwas- Ghathacho Parinam
 More contributions from Victor D'silva
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Maaim Bhaas":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code