Lolita Crasta
Bokriea Maas Jivigujja Sangatha
Posted On: 04/04/2009 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¨ÉÆPÁæ å ªÀiÁ¸ï f«UÀÄeÁÓ å ¸ÁAUÁvÁ

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1 Q¯ÉÆ ¨ÉÆPÁæ å ªÀiÁ¸ï,
1 f«ZÉÆ UÀÄeÉÆÓ
KPï mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï D¯ÉA,
¯ÉƸÀÄuÉZÉÆ ¥ÉøïÖ (ªÁ zsÁqÁªï᪎ eÁvÁ),
2 mÉƪÉÄmÉ,
3 ¦AiÀiÁªï
1/2 D¯ÉA,
4-5 §AiÉÆ ¯ÉƸÀÄuï,
2 nøÀÆà£ï ¸ÀÆÖ ¥ËqÀgï,
E°è DªÀiÁìuï,
a«ÄÖ¨sÀgï ºÀ¼Àzï,
E°è PÀ¤àgï ¨sÁf,
ºÉA D¼É£ÁAvï ªÁlÄ£ï PÁqÉÑA.
 
PÀað jÃvï:
D¼É£ÁZÁå GzÁÌAvï «ÄÃmï WÁ¯ïß f«UÀÄeÉÆÓ GPÀqÉÆÑ. C£ÉåPÁ ºÁAqÉåAvï vÀÆ¥ï WÁ¯ïß 1 ¦AiÀiÁªï ²AzÀÄ£ï ¨sÁeÉÆÑ. vÁPÁ D¯ÉA, ¯ÉƸÀÄuÉZÉÆ ¥ÉøïÖ WÁ¯ïß G¥ÁæAvï ªÀiÁ¸ï ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¨sÁeï. E¯ÉèA GzÀPï, «ÄÃmï WÁ¯ïß GPÀqï. C£ÉåPÁ DAiÀiÁÝ£ÁAvï E¯Áè å vÀÄ¥ÁAvï 2 mÉƪÉÄmÉ WÁ¯ïß G¥ÁæAvï D¼É£ï WÁ¯ïß ¨sÁeï. GPÀqÀè¯ÉA ªÀiÁ¸ï D¤ f«ZÉÆ UÀÄeÉÆ MlÄÖPï GPÀqïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Bokriea Maas Jivigujja Sangatha":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code