Lolita Crasta
Nan Khatai
Posted On: 15/04/2009 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
£Á£ïPÀmÁ¬Ä

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1 PÀ¥ï ¸ÁPÀgï (¦mÉÆ PÀgï),
3 PÀ¥ÁàA ªÉÄÊzÁ ¦Ãmï,
1 PÀ¥ï vÀÆ¥ï,
1 nà ¸ÀÆà£ï ªÉ¤¯Áè J¸Éì£ïì,
1 nøÀÆà£ï ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï,
E¯ÉÆè ºÀ¼ÀÄݪÉÇ gÀAUï
 
PÀað jÃvï:
¸ÁPÀgï, ªÉÄÊzÁ. ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï, gÀAUï ¥ÀÆgÁ MlÄÖPï ¨sÀ²ð, G¥ÁæAvï vÀÆ¥ï, J¸Éì£ïì WÁ¯ïß ¥ÀÆgÁ ¨sÀ²ð, ªÀiÁVgï ¯Áí£ï UÀÄ¼É PÀgï. (°A¨Áå vÉzÉ) DvÁA ¨ÉÃQAUï mÉæÃAAiÀiïÛ 10cms CAvÀgÁgï ¥ÀAiÀiïì ¥ÀAiÀiïì ºÉ UÀÄ¼É zÀªÀ£ïð UÁå¸ï NªÀ£ÁAvï 10-15 «Ä£ÀÄmÁA¨sÀgï ¯ÉÆêï GeÁågï GPÀqïß PÁqï.


¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Nan Khatai":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code