Lolita Crasta
Gulieanchi Kheer
Posted On: 22/04/2009 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
UÀĽAiÀiÁAa Tgï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ :
2 PÀ¥ï GPÉÆØ vÁAzÀļï,
2 nøÀÆà£ï ¸ÀÄgÀAiÀiï vÁAzÀļï,
2 £Á¯ïð,
1/2 Q¯ÉÆ UÉÆÃqï,
E¯ÉÆè K¼ÁA ¦mÉÆ,
a«ÄÖ «ÄÃmï.
 
PÀað jÃvï:
vÁAzÀÄ¼ï ©üeÁvï WÁ¯ï. (5-6 ªÉÇgÁA) G¥ÁæAvï ¸ÀÄPÉAZï ªÁmï. ªÁmÁÛ£Á E¯ÉèA GzÁPï D¤ «ÄÃmï WÁ°eÉ. G¥ÁæAvï ¯Áí£ï ¯Áí£ï ZÀuÁåA vÉzÉ UÀÄ¼É PÀ£ïð zÀªÀgï. £Á¯ïð ªÁlÄ£ï zÁmï D¤ ¥ÁvÀ¼ï gÉÆøï PÁqï. DvÁA ¥ÁvÀ¼ï gÉƸÁAvï UÉÆqï D¤ K¼ÁA ¦mÉÆ WÁ¯ïß RvÀÌvÁAiÀiï. zÁmï±ÉA eÁvÁ£Á ºÉ UÀÄ¼É WÁ¯ïß ZÁ¼ïß zÁmï gÉÆøï WÁ¯ïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Gulieanchi Kheer":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code