Victor D'silva
Teachirin Dillo Mog
Posted On: 12/08/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
nÃZÀj£ï ¢¯ÉÆè ªÉÆÃUï
¸ÀPÁ½A GmÁÛA eÁ¯ÉÆè ªÉüï,
WÁ¸ÀÄAPï §¸ÉÆèA zÁAvï,
WÁ¸ÁÛA WÁ¸ÁÛA eÁ¯ÉÆ vÀqÀªï,
eÁAªïÌ £Á Deï ªÀÄíeÉA °¸ÁAªï.
¥sÀ¼Áígï PÀgÀÄAPï §¸ÉÆè ºÁAªï,
PÁ¦ü D¸ï°è ºÀÄuÁ£ïºÀÄuï,
¦AiÉÄvÁA ¦AiÉÄvÁA eÁ¯ÉÆ vÀqÀªï,
eÁAªïÌ £Á Deï ªÀÄíeÉA °¸ÁAªï.
§¸ÉÆè °¸ÁAªÁPï ¯ÉPÁÌA ¸ÉÆqÀAªïÌ,
jUÁ£Á vÀPÉèAvï QvÉA PÀgÀÄA
¸ÉÆqÀAiÀiÁÛA ¸ÉÆqÀAiÀiÁÛA eÁ¯ÉÆ vÀqÀªï,
eÁAªïÌ £Á Deï ªÀÄíeÉA °¸ÁAªï.
²PÁðAiÉÄèA ºÁAªÉA E¸ÉÆ̯Á EgÀhiÁgï,
¤PÁî¯ÉÆ vÁZÉÆ §ÄvÁAªï,
¯ÁAiÀiÁÛA ¯ÁAiÀiÁÛA eÁ¯ÉÆ vÀqÀªï,
eÁAªïÌ £Á Deï ªÀÄíeÉA °¸ÁAªï.
²PÁðªïß ¥ÉÆvÉA ZÀ¯ÉÆèA E¸ÉÆ̯ÁPï,
ªÁmÉgï ªÉļÉîA ¸ÀÄuÁå ¦Ã¯ï,
SɼÁÛA SɼÁÛA vÀqÀªï eÁ¯ÉÆ,
±Á¼ÁPï DdÆ£ï¬Äà ¥ÁªÉÇAPï £Á ºÁAªï.
ªÁmÉgï ªÉļÉÆî ZÁ¨ÉÆÌgï ¥ÉmÉÆ
zsÀ¯ÉÆð ºÁAªÉA gÀÄPÁ ¥sÁAmÉÆ
ºÁAUÁ¸Àgï ªÀiÁíPÁ vÀqÀªï eÁ¯ÉÆ,
d£Á UÀuÁ ªÀÄuÁ ªÉüï GvÉÆæ£ï UɯÉÆè.
zsÁAªÉÇ£ï ¥ÁªÉÇèA UÉÃn ªÀÄÄPÁgï,
gÉÆvï Wɪïß G© ªÀÄÄSÉ¯ï ¹¸ÀÖgï,
gÁªÉÇèA °¥ÉÆ£ï UÉÃn ¯ÁUÁìgï,
ªÀUÁðAvï D¬Äè PÁè¸ï nÃZÀgï.
R±Éðªïß G¨ÉÆA PÁè¹ zÁgÁgï,
¨ÁgÀ¥Áà M¼ÀUÉ ªÀÄíuÁ° PÁè¸ï nÃZÀgï,
DAiÉÆÌ£ï ºÉA §gÉA ¯ÁUÉèA,
vÀªÀ¼ï xÁªïß ºÁAªÉA ²PÉÆAPï zsÀ¯ÉðA.
 
«.r'¹¯Áé, PÁAdÆgïªÀiÁUïð
Edited By John.A.Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Victor D'silva to KonkaniFriends.com
  Kavi Mhalliear Kon?
  Athi Raag Vodgaitha Sanchikaar
  Naka Zallo Atma Viswas
  Parnem Tem Bhangar Mhanthaath
  Alxi Gadanv
  Laamb Panthi
  Charso Bis
  Dhan Dhukachem Mul
  Thondanth Dev Mananth Saithan
  Vishwas- Ghathacho Parinam
 More contributions from Victor D'silva
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Teachirin Dillo Mog":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code