Lolita Crasta
Karathem
Posted On: 21/07/2009 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁgÉvÉA

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1/2 Q¯ÉÆ PÁgÉvÉA
1 ¦AiÀiÁªï,
2 ªÀíqÉè mÉƪÉÄmÉ,
5-6 §AiÉÆ ¯ÉƸÀÄuï,
¸Á¸ÁAªï,
vÉïï,
£Á¯ïð.
 
PÀað jÃvï:
PÁgÉvÉA ¨ÁjÃPï ²AzsÀÄ£ï «ÄÃmï ¯Áªïß zÀªÀgï. 1/2 ªÀgÁA G¥ÁæAvï zsÀĪïß PÁqï. GPÀÄØAPï zÀªÀvÁð£Á, ¨ÁjÃPï ²AzÁ¥ï PɯÉÆè ¦AiÀiÁªï, mÉƪÉÄmÉÆ D¤ 1 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï gÁAzÁéAiÉÄ ¦mÉÆ D¤ ¯Áí£ï PÀÄqÉÆÌ UÉÆÃqï WÁ¯ï. §gÉA GPÀqÉÛZï JPÁ DAiÀiÁÝ£ÁAvï ¯ÉƸÀÄuï zsÁqÁªïß zÀªÀað ªÀiÁVgï ºÁAqÉåAvï vÉïï zÀªÀgï. ¸À¼Àì¼ÁÛ£Á ¯ÉƸÀÄuï WÁ¯ï. ¸Á¸ÁAªï, ¨ÉêÁZÉÆ ¥Á¯ÉÆ WÁ¯ïß ºÉA GPÀqÉè¯ÉA PÁgÉvÉA §gÉÃA ¥ÁUÁîªïß ¥sÉÆ£ÁßAvï §gÉÃA ¨sÁeï. G¥ÁæAvï JPÁ vÉƪÁågï 2 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï £Á¯ïð WÁ¯ïß §gÉÃA ¨sÁeï. vÉÆ ¥ÀªÀÄð¼ï AiÉÄvÁ£Á ºÁå ¥sÉÆ£ÁßAvÁè å PÁgÉvÁåPï ¨sÀ²ð D¤ GPÀqÀÛZï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
 

Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team


 

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Karathem":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code