Lolita Crasta
Chicken Bafat Ross Kadi
Posted On: 31/12/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
aPÀ£ï ¨Á¥sÁvï gÉƸï PÀr

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1 1/2 Q¯ÉÆ PÉÆA©
¸ÀUÉÆî UÀgÀA ªÀĸÁ¯ÉÆ,
3-4 ªÀíqÉè ¦AiÀiÁªï,
3-4 ¯ÉƸÀÄuÉ §AiÉÆ,
¸ÀUÉÆî £Á¯ïð,
2-3 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï ¨Á¥sÁvï ¦mÉÆ,
¯Áí£ï UÀļÉÆ DªÀiÁìuï,
1 ¦AiÀiÁªï,
1 mÉƪÉÄmÉÆ,
«ÄÃmï D¤ vÀÆ¥ï.
 
PÀað jÃvï:
ªÀiÁ¸ï PÀÄqÉÌ PÀ£ïð «ÄÃmï ¸ÁgÀªïß zÀªÀZÉðA, £Á¯ÁðZÉÆ gÉÆøï (zÁmï D¤ ¥ÁvÀ¼ï) PÁqïß zÀªÀgï. ¥ÁvÀ¼ï gÉƸÁAvÉÆè CzsÉÆð ªÁAmÉÆ Wɪïß ¯ÉƸÀÄuï ¨Á¥sÁvï ¦mÉÆ D¤ DªÀiÁìuï WÁ¯ïß ªÁmÉÑA. E¯É±Áå vÀÄ¥ÁAvï ¸ÀPÀÌqï UÀgÀA ªÀĸÁ¯ÉÆ, 1 ¦AiÀiÁªï vÁA¨ÉÆì eÁvÁ¸Àgï ¨sÁdÄ£ï G¥ÁæAvï KPï mÉƪÉÄmÉÆ ¨sÁdÄ£ï ªÀiÁ¸ÁZÉ PÀÄqÉÌ ¨sÁdÄ£ï «AUÀqï zÀªÀZÉð. DvÁA vÁåZï vÀÄ¥ÁAvï ªÀiÁ¸Á¯ÉÆ ¨sÁdÄ£ï G¥ÁæAvï ªÀiÁ¸ï vÁPÁZï WÁ¯ïß Ggï¯ÉÆè ¥ÁvÀ¼ï gÉÆÃ¸ï ¨sÀ¸ÀÄð£ï «ÄÃmï WÁ¯ïß GPÀqï. DSÉæÃPï zÁmï gÉƸï WÁ¯ïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀZÉðA.
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chicken Bafat Ross Kadi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code