Lolita Crasta
Palak Dhaal
Posted On: 29/09/2009 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥Á®Pï zÁ¼ï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1-2 ªÉÆ«î ¥Á®Pï ¨sÁf,
3/4 PÀ¥ï ªÀÄÄUÁa zÁ¼ï
 
PÀað jÃvï:
zÁ¼ï zsÀĪïß 2-3 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ, 2 ¦AiÀiÁªï, 2 mÉƪÉÄmÉ, a«ÄÖ ºÀ¼Àzï WÁ¯ïß GPÀqï.
vÉïï vÁ¥Éƪïß 1 nøÀÆà£ï fgÉA, 1 nøÀÆà£ï GqÁÝa zÁ¼ï, ¨ÉêÁZÉÆ ¥Á¯ÉÆ, GPÀqÉè° zÁ¼ï WÁ¯ïß, G¥ÁæAvï ¥Á®Pï ¨sÁf, «ÄÃmï WÁ¯ïß GPÀqïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Palak Dhaal":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code