Gladies Rego
Gaddaliean Morn Karunk
Posted On: 16/02/2011 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
UÀzÁݼÁAiÉÄ£ï ªÉÆãïð PÀgÀÄAPï
Dmï ¨Á¼ÁAa DªÀAiÀiï
ZÉÆ«Ã¸ï £ÁvÁæAa Df
¨sÁªï-¨sÀ¬ÄÚA waA zÀÄqÁé¢ÃPï
vÀjà ¸ÁAUÁvÁ £ÁAvï PÉÆtÂÚÃ
«¸ÁÛgï WÀgï D¸ÁÛ£Á »vÁèAvï
wPÁ D¸Áæ åAvï ¸ÉÆqÀÄ£ï UÉ°èA
»A UÀ¯ïá, PÉ£ÀqÁ, CªÉÄjPÁAvï
JPÀÄìj w D¸Áæ åAvï fAiÉÄ°è
¨sÀgï¯ÉèA £ÁAªÁrÝPï PÀÄmÁªÀiï wZÉA
w ªÀiÁvïæ DvÁA D¸Áæ åAvï ªÉÄ°
ªÉÆqÉA Dmï ¢Ã¸ï ªÉÆZÀÄðjAvï
AiÉÄãÁPÁªÉà wZÉA PÀÄmÁªÀiï ªÀÄuÁðPï!
ªÉÄ°è R¨Ágï ¥ÁªÉÇAPï
£É¸ÁÚ zÀªÀèvÉZÉ vÀAiÀiÁgÁAiÉÄPï
£ÁPÁvïªÉà ¢Ã¸ï PÀÄmÁäPï gÁ¸ï ¥ÀqÉÆAPï
AiÉÄãÁPÁªÉà wZÉA PÀÄmÁªÀiï ªÀÄuÁðPï!!
UÁAªÁgï DqÀA§gÁZÉA ªÀÄgÀuï
¥sÉÆAqÁgï WÁ®ÄAPï ªÀiÁw
¸Á¸ÁÚZÉÆ «±Éªï ªÀiÁUÉÆ£ï
AiÉÄãÁPÁªÉ wZÉA PÀÄmÁªÀiï ªÀÄuÁðPï
ªÉÆUÁZÉA ¸ÀA§AzsÁ £Àl£ï PÀgÀÄAPï
¹¹æaA zÀÄPÁA UÀ¼Àªïß
ªÀiÁ¸Á ¥ÀPÁé£ÁA V¼ÀÄAPï
AiÉÄãÁPÁªÉà wZÉA PÀÄmÁªÀiï ªÀÄuÁðPï
¸ÀA¸ÀgÁZÁå ¥ÉÆAvÁ ¥ÉÆAvÁ xÁªïß
ªÉÆUÁZÁåA¤ «ªÀiÁ£ÁA¤ ¥ÁªÉÇAPï
¢Ã¸ï ºÀ¥sÉÛ ¯ÁUÉÛ¯É zÉPÀÄ£ï
zÀªÀ¯ÁðA wPÁ ªÉÆZÀÄðjAvï.
EUÀeÉðPï zÁ£ï ¢Ãªïß
¥Á¢æAPï JqÁé£ïì ¢Ãªïß
UÉæøïÛ £ÁtÂA RtÌuÁAªïÌ
UÀzÁݼÁAiÉÄ£ï ªÉÆãïð PÀgÀÄAPï
PÀÄmÁä ¸ÁAUÁvÁ ¦QßPï PÀgÀÄAPï
DªÀAiÀiï ªÉįÉèA zÀÆPï fgÀAªïÌ
AiÉÄãÁPÁªÉà wZÁå PÀÄmÁä£ï
zÉPÀÄ£ï wPÁ zÀªÀ¯ÁðA ªÉÆZÀÄðjAvï
 

 
UÉèÃr¸ï gÉÃUÉÆ
Edited & Published By Dirvem Konkanni Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Gladies Rego to KonkaniFriends.com
  Somieacho Chavtho Khilo
  Ragtha Kondanth Balok
  Dev Mela
  Akasacho Khel
  Amimyi Morthanv
  Bhognnam No 357-374
  Victor Rodrigues Anim Na
  Potanthlim Madasthanam
  Kursa Vailo Somi
  Bhuminch Kadtha Lagad
 More contributions from Gladies Rego
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Gaddaliean Morn Karunk":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code