J.B.Moras
Axiea
Posted On: 24/08/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
D±Á
£ÉPÉvïæ vÀÄlAªïÌ ªÉƼÁâgï GqÉÆèA
ªÀÄÄnAvï D¬ÄèA zsÀĽ PÀuÁA!
 
PÀĨÉÃgÁZÁå PÀÄqÁåPï D±Éªïß
«¸ÉÆæ£ï UɯÉÆA ºÀeÁgï juÁA
 
CªÀÄgï fÃuï D±É¯ÉÆA - ¥ÀÆuï w
GvÉÆæ£ï UÉ° TuÁ£ï TuÁ
 
WÀqÀÏqÁAiÀiÁÛ gÀhÄUÁèªïß ªÉƼÁ¨ï
¸ÉƪÀiÁåaA ªÀíqï ±ÀPÉÛ RÄuÁA!
 
vÁAvÁè å JPÁ QmÁ¼ÁAvÉÆè
GeÉÆ ªÀÄíeÁå£ï ¸ÉƸÀÄAPï eÁAiÀiÁß!
 
vÀgïAiÀiï GqÁÖvï ªÉƼÁâPï ¥ÁªÉÇAPï
®UÁªÀiï £ÁwèA ¦²A ªÀÄ£ÁA!
 
D±ÉPï ªÀÄíeÉ GAr eÁ¯ÁåAvï
¤gÁ¥Áæ¢ü QwèA duÁA!
 
ªÀiÁAzÉæ vÉQzï ¥ÁAiÀiï ¸ÉÆreÁAiÀiï
D¢A ªÀiÁUÁ §ÄzÀéAvï ªÀÄíuÁ
 
D±Á ªÀÄí½î ¯ÉÆmÁÖ ªÀÄÄPÁgï
¸À¥ÉÚAªïÌ ¦²A CvÀªÀðuÁA
 
D±Á-UÉÆÃ¥ÀÄgï ¨ÁAzÉè ºÀeÁgï
¥ÀqÉè PÀ±É ºÁAªïZï £ÉuÁ!
 
D±Á dgï £Á, ¤gÁ¸ï QvÉA
PÀ½Ñ PÀ²? ºÉAAiÀiï eÁuÁ!
 
 
eÉ.©. ªÉÆgÁAiÀĸï
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of J.B.Moras to KonkaniFriends.com
  Mathieak Pailea Upranth
 More contributions from J.B.Moras
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Axiea":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code