Praveen Tauro
Tum Mhajiea Jivithanth
Posted On: 04/04/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
vÀÄA ªÀÄíeÁå f«vÁAvï
vÀÄA ªÀÄíeÁå fëvÁAvï,
¢ªÉÇ eÁªïß GeÁéqï ¥sÁAPÀ¬Äê,
vÉïï eÁªïß DzsÁgï ¢²,
GeÉÆ eÁªïß ¯Á¸ÀÄ£ï WÁ°ê,
JPï §j ¥Àwuï eÁªïß PÉzÁßA ªÉĽê.
 
vÀÄA ªÀÄíeÁå fëvÁAvï,
¤vÀ¼ï £ÀíA0iÀiï eÁªïß ªÁ¼ÉÆ£ï 0iÉIJ,
ªÁzÀ¼ï Glªïß D£Áégï ºÁqï¬Äê,
¸ÀĽ eÁªïß UÁæ¸ÀÄ£ï ¸ÉÆrê,
JPï §j ¥Àwuï eÁªïß PÉzÁßA ªÉĽê.
 
vÀÄA ªÀÄíeÁå fëvÁAvï,
²ÃvÀ¼ï ªÁgÉA eÁªïß §gÉA fëvï ¯Á§¬Äê,
WÀqÁÎqÁå §j ªÀiÁgïß gÀhÄUÉÆØ£ï ªÉ²,
dUÁè åuÁ §j fëvÁAvï JPï ¥Á«Ö 0iÉÄêïß ZÀ°ê,
JPï §j ¥Àwuï eÁªïß PÉzÁßA ªÉĽê.
 
vÀÄA ªÀÄíeÁå fëvÁAvï,
±É½0iÉÄ ¸ÁPÉð §gÉA UÀÄuï Wɪïß 0iÉIJ,
¨ÉƯÁà å §j ZÀvÀÄgï eÁªïß ªÀÄíPÁ zsÀjê,
PÉƯÁå§j ªÀÄíPÁ WÁvï PÀgÀÄAPï ¥À¼É¬Äê,
JPï §j ¥Àwuï eÁªïß PÉzÁßA ªÉĽê.
 
gÁPÉÆ£ï D¸Á EUÀeÉðZÁå zsÁgÁgï vÁå ¨sÁV ¢¸ÁPï,
UÁ®Ä£ï ºÁvÁAvï ºÁvï eÉÆqÀÄAPï ¸ÁAPÁæªÉÄAvï,
UÁ®Ä£ï ¨ÉÆmÁPï ªÀÄÄ¢, ¨ÁAzÀÄ£ï PÀj0iÀĪÀÄt eÁªïß C0iÀiÁ¥ÀuÁa ¤±Á¤,
vÀÄPÁ ªÀÄÄeÉ PÀgïß, vÀÄeÉÆ DzÀ±ïð ¥Àw eÁAªÁÑ åPï,.
 
¥Àæ«Ãuï vÁªÉÇæ eÉ.J. (PÀįÉêÃPÀgï) zÀĨÁ0iÀiï 
Edited By Raj Francis Pereira & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Praveen Tauro to KonkaniFriends.com
  Mhajem Vareatarum Thalak Pavlemna
  Hanv Axelom
  Mhajea Gavanth
  Hanv Axiealom
  Mhajem Varieatharum Thalak Pavlemna
  Mobile
  Adlim Sobhanam - Aichi Fashionam
  Sanman
  Eksurpon
  Parath Ailem Nathal
 More contributions from Praveen Tauro
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Tum Mhajiea Jivithanth":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code