Lolita Crasta
Fish Tikka
Posted On: 08/12/2010 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¦ü±ï nPÁÌ
eÁ0iÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
250 UÁæªÀiïì PÁAmÉÆ PÁqïß ªÀiÁ¸ÉîZÉA ªÀiÁ¸ï PÁqïß ºÀ¼ÁÛZÉ PÀÄqÉÌ PÀ£ïð zÀªÀgï. JPÁ ¨Ë¯ÁAvï 100 UÁæªÀiïì zsÀAAiÀiï, 1 nøÀÆà£ï ¯ÉƸÀÄuï, 1 nøÀÆà£ï D¯ÁåZÉÆ PÉÆZÉÆgï PÀ£ïð zÀªÀgï. 2 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ, PÉÆZÉÆgï PÀ£ïð, 2 nøÀÆà£ï ªÉǪÉÇA, 1 nøÀÆà£ï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ, 1/4 nøÀÆà£ï «ÄjAiÀiÁ ¦mÉÆ, gÀÄaPï vÉQzï «ÄÃmï.
 
PÀað jÃvï:
ºÉA ¸ÀPÀÌqï ªÀiÁ¸Éî ¸ÁAUÁvÁ ¨sÀ¸ÀÄð£ï 1/2 WÀAmÉÆ ¨sÀgï zÀªÀgï. E¯Áè å vɯÁAvï zÉƤà PÀIJ ¨sÁdÄ£ï PÁqïß G¥ÁæAvï E°è PÀ¤àgï ¨sÁf ²A¥ÁØAiÀiï.
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Fish Tikka":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code