Claudy Brahamavar
Moga Rog
Posted On: 30/03/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÉÆUÁ gÉÆÃUï
vÀÄeÁå AiÉÄuÁå£ï PÁ¼ÁÓPï eÁ° eÁUï,
vÁå eÁVPï PÁ¼ÁÓ GqÉåZÉÆ ªÁqÉÆè ªÉÃUï,
¸ÀªÁðAPï PÀgÀÄ£ï ¥sÀÄqï PɯÉƪÀÄÆ vÀÄeÉÆ ªÉÆÃUï,
vÁå ªÉ½A ªÀÄíeÁå PÁ¼ÁÓPï ¯ÁUï¯ÉÆè ªÉÆUÁ gÉÆÃUï.
vÀÄeÉÆ ªÉÆÃUï vÉÆ PÁ¼ÁÓAvï dUÀªïß
¥sÀÄqÁgï ¸ÀÄzsÀÈqï PÀZÉð D±É£ï,
UɯÉÆA, ¥ÀUÁðAªÁPï zÀÄqÁéPï ¯ÉA¨Éªïß,
¤ªÀiÁuÉ DeÁ¥ÉÆèA ºÁAªï ¥ÁnA UÁAªÁAPï ¥ÁªÉÇ£ï.
ªÉÆUÁ ©A PÁ¼ÁÓAvï ªÉÇA¥ÀÄ£ï,
UɯÉAAiÀiï PÀ±ÉA vÀÄA ªÀiÁíPÁ ¸ÁAqÀÄ£ï?
«±Áé¸ï vÉÆ ªÀÄíeÉÆ ªÉÆqÀÄ£ï,
zÀĸÁæ åPï ªÉAUÉèAAiÀiï ®Uïß eÁªÀÅ£ï?
zÀÄqÀÄ ¨sÁAUÁgï ºÁqÉèA eÉÆqÀÄ£ï
PÁ½eï UɯÉAªÀÄÆ ²AzÀÆ£ï,
JPÀÄìgÉA eÁ¯ÉAªÀÄÆ vÀÄeÁå PÀ£Éð£ï,
¦qɸïÛ eÁ¯ÉAªÀÄÆ vÀÄeÁå ªÉÆUÁ gÉÆUÁ£ï!
 
PÉÆèÃr, §æºÁäªÀgï
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Claudy Brahamavar to KonkaniFriends.com
  Ekach Uthaar
  Go Mathaa
  Hanv Ani Thi
  Chuno Kadalle Fond
  Kutma Festh
  Dhani
  Kavi
  Phond
  Zalmala Jezu Khamvner
  Dhon Thondam
 More contributions from Claudy Brahamavar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Moga Rog":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code