Wilson Kateel
Mathiear Nanvcho Divas
Posted On: 28/07/2007 18:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀiÁvÁågï £ÁíAªÉÇÑ ¢Ã¸ï
Deï ¸À£Áégï
vÀĪÉA ªÀiÁvÁågï £ÁíAªÉÇÑ ¢Ã¸ï

ªÀiÁvÁåPï gɪÁجįÉÆè xÀAqï vÀĪÁ¯ÉÆ
ºÀ¼ÀÆ ¸ÀÄlªïß
±É¼ï ±É¼ï PɸÁ gÁ²Avï
£ÁPï §ÄqÀªïß
®Pïì ¸Á¨ÁZÁå ¸ÀÄSÁ¼ï ¥ÀªÀÄð¼ÁAvï
PÀĸÁØ å ±ÉgÁAvï zsÀtì°èA ªÀÄífA
¥ÉÇ¥ÁìA zsÀÄAªÉÇÑ ¢Ã¸ï
Deï ¸À£Áégï
vÀĪÉA ªÀiÁvÁågï £ÁíAªÉÇÑ ¢Ã¸ï

vÀĪÁ¯ÉÆ C¥ÀÅqÁßvÉÆè xÉA¨ÉÆ
¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqÀÄ£ï
vÁå0iÀiï xÉA¨ÁåAvï ºÁ¥sóÉÇÛ vÁ¥ï °è
vÁ£ï ¨sÁUÀªïß
ºÀzÁðågï ±ÉuÁ¬Ä¯Áè å £Éʹ¯ï ¥ÁªÀØgÁAvï
«gÀ» zÁªÉPï Q®ð¯ÉèA ªÀÄíeÉA
WÁªÀiÁ¼ÉA ªÀiÁZÉÆð ¢Ã¸ï
Deï ¸À£Áégï
vÀĪÉA ªÀiÁvÁågï £ÁíAªÉÇÑ ¢Ã¸ï

PÉÆuÁ SÁwgï d¼ÁÛvï ºÉgï
¥ÀÇuï D0iÉÆÑ
vÀÄeÁå ªÉÆUÁ£ï ©üeÉÆÑ ¢Ã¸ï
Deï ¸À£Áégï
vÀĪÉA ªÀiÁvÁågï £ÁíAªÉÇ ¢Ã¸ï.

«®ì£ï PÀn¯ï


Edited and Published By Raj Francis Pereira
 
Other Last 10 Contributions of Wilson Kateel to KonkaniFriends.com
  Mhaji Kraxi
  Wilfychiea Padhanim Gulf
  Saanz Zalire
  Ajapi Mhanxieank
  Ek Glass Beer
 More contributions from Wilson Kateel
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mathiear Nanvcho Divas":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code