Wilson Kateel
Ek Glass Beer
Posted On: 04/08/2007 18:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
KPï UÁè¸ï ©0iÀÄgï
KPï UÁè¸ï ©0iÀÄgï PÀÄrPï
xÀAqï ¢Ãvï gÉ
PÁ¼ÁÓ vÀrPï ªÀiÁZÁðå ¯ÁígÁAPï
¥sÉAqï ¢Ãvï gÉ

PÉÆÃuï JPÉèA ¸ÉÆ©vï ZÉqÀÄA
zÉƼÉÆ ªÉÆrvï
¥Á¯ÁéZÉÆZï ¥Á¸ï ªÀiÁAqÀÄ£ï
¯ÁVA ªÉÇrvï
ªÉÆUÁa H¨ï ¨sÉÆUÀÄAPï UɯÁågï
PÉÃAqï eÁ0iÀiïÛ gÉ
KPï UÁè¸ï ©0iÀÄgï PÀÄrPï
xÀAqï ¢Ãvï gÉ

PÉÆÃuï JPÉÆè PÉƼÉê GzÀPï
ªÁ0iÀiïß ªÀÄítvï
D¤ PÉÆÃuï PÁ¯ïì ªÁ0iÀiÁßPï
gÀUÀvï ªÀÄítvï
D0iÉÆÌ£ï vÀQè vÁ¥ÉÇ£ï fÃuï
zÀAqï eÁ0iÀiïÛ gÉ
KPï UÁè¸ï ©0iÀÄgï PÀÄrPï
xÀAqï ¢Ãvï gÉ

«®ì£ï PÀn¯ï
Edited and Published By Raj Francis Pereira
Other Last 10 Contributions of Wilson Kateel to KonkaniFriends.com
  Mhaji Kraxi
  Wilfychiea Padhanim Gulf
  Saanz Zalire
  Ajapi Mhanxieank
  Mathiear Nanvcho Divas
 More contributions from Wilson Kateel
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Ek Glass Beer":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code