Lolita Crasta
Mutton Dhaim Kadi
Posted On: 15/01/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄl£ï zsÀAAiÀiï PÀr
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KPï Q¯ÉÆ ¨ÉÆPÁæ åZÉA ªÀiÁ¸ï, zÉÆãï ZÁíaA PÉÆ¥ÁA zÁmï zsÀAAiÀiï, 4+1 ¦AiÀiÁªï (²Azï), zÉÆãï PÀįÉgÁA vÀÆ¥ï, «ÄÃmï gÀÄa vÉQzï.
 
D¼É£ÁPï:
10-12 ¨ÉÆAiÉÆ ¯ÉƸÀÄuï, 6-7 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ, KPï EAZÁA vÉzÉA D¯ÉA, KPï PÉÆ¥ï ²Azï°è PÀ¤àgÉ ¨sÁf, CzsÉðA ZÁíZÉA PÀįÉgï PÀ¸À̸ÉÆ, zÉÆãï PÀÄqÉÌ wPɸÁ¯ï, PÁ¯ÉÝA PÀįÉgï §r±ÉÃ¥ï, 2-3 ®AªÁÎA, CzsÉðA ZÁíZÉA PÀįÉgï ºÀ½Ý ¦mÉÆ WÁ¯ïß UÀAzsï D¼É£ï ªÁlÄ£ï, D¼É£ï zsÀAAiÀiÁAvï ¨sÀ¸ÀÄð£ï CzsÉA ªÀgï zÀªÀgï.
 
PÀað jÃvï: ªÀiÁ¸ï ºÀ¼ÁÛZÉ PÀÄqÉÌ PÀ£ïð zsÀĪïß «ÄÃmï D¤ ZÁgï ¦AiÀiÁªï WÁ¯ïß §gÉ GPÀqï. vÉÆ¥Áè åAvï vÁ¥Àªïß KPï ¦AiÀiÁªï vÁA¨ÉÆì eÁvÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï ¨sÁdÄ£ï ªÀiÁ¸ï D¤ D¼Áå£ï WÁ¯ïß PÀr ºÀ¼ïÛ PÀ£ïð RvÀÌvÉÆ PÁqï.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mutton Dhaim Kadi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code