Lolita Crasta
Malvani Chicken
Posted On: 21/01/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀiÁ¯Áét aPÀ£ï

1 Kg aPÀ£ï ¯Áí£ï PÀÄqÉÌ PÀ£ïð zÀªÀgï.

1 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï fAdgï UÁ°ðPï, E¯Éè±ÉA «ÄÃmï ªÀiÁ¸Á PÀÄqÁÌ åPï ¸ÁgÀªïß 1/2 WÀAmÉÆ zÀªÀgï.

1/2 ªÉÆ«î PÀ¤àgï ¨sÁf, 1/2 PÀ¥ïà £Á¯ïð, 10 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ, 1/2 D¯ÉA, ºÁå ¸ÀªÁðAZÉÆ ªÁlÄ£ï ¥ÉøïÖ PÀgï.

1/2 PÀ¥ïà £Á¯Áð gÉÆøï zÁmï D¤ ¥ÁvÀ¼ï PÁqïß zÀªÀgï. JPÁ ºÁArAiÉÄAvï E¯ÉèA vÉÃ¯ï ºÀÄ£ï PÀ£ïð vÁAvÀÄA UÀgÀA ªÀĸÁ¯ÉÆ ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¨sÁeï. 1/2 nøÀÆà£ï fgÉA, 3 ¦AiÀiÁªï (²AzsÀ¯Éè) D¤ ªÀAiÉÆè ¥ÉøïÖ ¨sÁeï. G¥ÁæAvï aPÀ£ï WÁ¯ïß 2 nøÀÆà£ï UÀgÀA ªÀĸÁ¯ÉÆ ¦mÉÆ WÁ¯ïß ¨sÀ²ð. G¥ÁæAvï 1 PÀ¥ïà ¥ÁvÀ¼ï gÉÆøï D¤ «ÄÃmï WÁ¯ïß GPÀqï. 2 °A¨ÁåAZÉÆ gÉÆøï, E°è PÀ¤àgï ¨sÁf WÁ¯ï. ¤ªÀiÁuÉ zÁmï gÉÆøï WÁ¯ï.


 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Malvani Chicken":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code