Lolita Crasta
Pannier Mushroom Burji
Posted On: 03/02/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥À¤ßÃgï ªÀıÀÆæªÀiï §Äfð

1/2 PÀ¥ïà ¥À¤ßÃgï ¦mÉÆ PÀ£ïð zÀªÀgï D¤ 1/2 PÀ¥ïà D½ä (ªÀıÀÆæªÀiï) ¯Áí£ï PÀÄqÉÌ PÀ£ïð zÀªÀgï.
JPÁ ºÁArAiÉÄAvï vÉÃ¯ï ºÀÄ£ï PÀ£ïð 1 nøÀÆà£ï fgÉA, 1 ¦AiÀiÁªï PÉÆZÉƯï PÀ£ïð, 1 nøÀÆà£ï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ, 1/2 nøÀÆà£ï PÀ¤àgÉ ¦mÉÆ, ºÀ¼Àzï, «ÄÃmï, 1 mÉƪÉÄmÉÆ PÉÆZÉƯï PÀ£ïð, 2 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ WÁ¯ïß ¨sÁdÄ£ï G¥ÁæAvï ¥À¤ßÃgï, ªÀıÀÆæªÀiï WÁ¯ïß ¥ÀÆgÁ ¨sÀ¸ÀÄð£ï GPÀqïß ¤ªÀiÁuÉ PÀ¤àgï ¨sÁf ²A¥Áتïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.


¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Pannier Mushroom Burji":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code