Claudy Brahamavar
Dhon Thondam
Posted On: 04/02/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zÉÆãï vÉÆAqÁA
ªÉÆeÁå ªÀÄÄPÁgï zÁAvï zÁPÀAiÀiÁÛvï
¥ÁnA ªÉÆeÁå zÁAvï ¥ÁeÁÛvï,
¥sÀįÁA ¥sÀ¼Ágï ¢vÁvï ¸ÀªÁðA ªÀÄÄPÁgï,
vÉÆ¥ÁÛvï ¥ÁmÁè å£ï zsÁgÉa vÁ¯Áégï.
gÉƸÁ¼ï ªÀiÁ¸Á¼ï GvÁæA f¨Égï,
£ÀAeÉÆå ªÉÇAPÁÛvï ¥Ángï,
CAiÉÆå vÀÄAVÃ?, vÀÄPÁ C±ÉA eÁ¯ÉAVÃ? ¸ÉʯÁ¥ï vÉÆAqÁgï
¥Áqï eÁªïß, £Á¸ï eÁªïß ªÀZï, ªÉƸÉÆgï ¥ÉÆmÁ ©üvÀgï
C¸ÀºÁAiÀÄPï eÁªïß PÀµÁÖAvï ¥ÀqÁè ågï ªÀÄÄPÁgï gÀqÁÛvï,
ªÉÆeÁ PÀµÁÖAPï ¯ÁZÁgï ¹ÜvÉPï ¥ÁmÁè å£ï ºÁ¸ÁÛvï,
ªÀiÁíPÁ vÁAZÁå ºÀzsÁåðPï ¥ÉÆlÄè£ï zsÀ£ïð zÀÄPÁA ¥ÀĸÁÛvï
¥ÁmÁè å£ï ªÉÆøï PÀ£ïð PÁ½eï ²AzÁÛvï.
SÁAzÁåPï SÁAzï ¢Ãªïß ªÀÄÄPÁgï vÉAPÉÆ ¢vÁvï
¥ÁmÁè å£ï SÁAzï ¤¸ÉÆæªïß ±ÉªÁÖAiÀiÁÛvï
²RgÁPï ¥ÁªÉÇèA vÀgï ¸ÀAvÉƸï GZÁvÁðvï,
zsÀvÉðAvï «°Ã£ï PÀgÀÄAPï ªÀÄ£ÁAvï aAvÁvï.
ºÁå zÉÆãï vÉÆAqÁAZÁ fªÁݼÉA¤ ¨sÀ¯Áð ºÉÆ ¸ÀA¸Ágï,
zɪÁZÁ GwÛêÀiï gÀZÉÚAvï, ¨sÀ¯ÁðA «ÃPï, ªÀiÁgÉPÁgï
C±ÉA eÁ¯Áågï PÀ±ÉA fAiÉÄAªï ºÁå zsÀvÉðgï,
PÀ¼Á£Á ªÀiÁíPÁ ºÁAZÉÆ zÉÆãï vÉÆAqÁAZÉÆ «Ä¸ÉÛgï


PÉÆèÃr, §æºÁäªÀgï
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Claudy Brahamavar to KonkaniFriends.com
  Ekach Uthaar
  Go Mathaa
  Hanv Ani Thi
  Chuno Kadalle Fond
  Kutma Festh
  Dhani
  Kavi
  Phond
  Zalmala Jezu Khamvner
  Bhognnam No 335-337
 More contributions from Claudy Brahamavar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dhon Thondam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code