Dr. Gerald Pinto
Railar Bomb
Posted On: 23/12/2009 02:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
gÉʯÁgï ¨ÉÆÃA¨ï

ºÁåZï £ÀªÉA¨ÁæAvï qÉ°èAvï ¸ÀA¸ÉÆÃzï ¥Àæ§Azï ªÀÄAqÀ£ï PÀZÁðåPï GràAvï ªÀÄAUÀ¼À JPÉìç¸ï gÉʯÁgï gÁwA EPÁæ ªÉÇgÁgï ZÀqÉÆèA. gÉʯï zÀ£ÀàgÁA ªÀÄÄA§0iÀiï PÀ¯Áå£Á ¥ÁªÉèA. ªÀÄÄA§0iÀiï ¥Àj¸ÀgÁAvï ¥ÀgÀvï ºÁå ªÀ¸Áð ¨ÉÆA¨ï ¸ÉÆàÃmÁ£ï vÀ¸À°A WÀmÁ£ÁA WÀqÀÄAªïÌ £ÉÆeÉÆ ªÀļÁè å GzÉÝñÀ£ï gÉʯÁa vÀ¥Á¸Àuï ZÀ°è. ¥ÉÇ°¸ï, ¨ÉÆA¨ï ¸ÉÆzÀĪïß PÁqÁÑ å ¸Éà±Áå¯ï ¥ÉÇ°¸ï ¥ÉmÁå ¸ÀAVA gÉʯÁgï ZÀqÉè. J.¹. PÀA¥ÁmÉðäAvï DªÉÄÑA. ªÀÄíeÁå ªÀÄÄPÁè å£ï KPï D¨ï ¨ÉƸÉƪïß C¸Àè¯ÉÆ. gÉʯÉéÃZÉÆ ¤ªÀævï £ÀªÁÌgï vÉÆ. Grà vÁªïß DUÁæ D¥Áè å ¥ÀÅvÁZÁå WÀgÁ ªÉZÉÆ. vÁZÉ ¯ÁVA KPï WÉÆt C¸Éè°. ¥ÉmÉÆ vÁa WÉÆt ºÀÄAUÉƪïß ¥ÉmÉÆ ¨ÉÆAPÉÆè. ºÀÄAPÉƪïß ºÀÄPÉÆAªïß ªÉÇ0iÀiïæ ªÉÇ0iÀiïæ ¨ÉÆAPÀÄAªïÌ ¯ÁUÉÆè. ¥ÉÇ°¸ÁA¤A C¨ÁPï eÉÆÃgï PɯÉA, D¤ ¨ÉÆA¨ï ºÀqÁè¯ÉÆ C¥Áæzï xÀ¥ÉÇè. C¨Á£ï vÁZÉ ©üvÀgï QvÉA D¸Á vÉA ¸ÁAUÉèA ¥ÀÅuï vÉ ¥ÁvÉå¯É £ÁAvï. zÀĸÁæ å--- ¥ÉÇ°¸ÁAPï D¤ ¨ÉÆA¨ï ¤¹Ìçà PÀvÉð¯ÁåAPï C¥À0iÉÄèA. vÉ D0iÉÄè D¤ vÁAZÁå 0iÀÄAvÁæ£ï ¥ÀÅgÁ ¥ÀjPÁê PÉ°. C¨ÁPï gÁUï C0iÉÆè. vÁuÉà UÉÆt GVÛ PÉ° D¤ vÁAvÀÄA C¸Àè¯ÉA ¥ÀÇgÁ ¸ÀPÀ0iÀiïè UÁ¯ÉA. ¸ÀPÀ0iÀiïè ¥ÉÇqÀè¯Áå ¸ÀÄPÁå ªÀiÁ¸ÉîPï ¥ÉmÁå£ï WÁ¸ï WÁ¯ÉÆ. ¥ÉÇ°¸ï G¯ÉÊ£Á¸ÀÛA ²ÃzÁ UɯÉ. ¥ÀÅuï ¥Á¥ï D¨ï, DUÁæ ¥ÀªÁÛ ªÀÄíuÁ¸Àgï GgÉè° ªÀiÁ¹î, C¥ÉǼï, ZÁPÉÆè åÃ, CªÀiÁÖ£ï, £Á¯ïð ¥ÉÇnè §AZÁgÀZïÑ  ¥ÉÇqÀè¯ÉÆ.


zÉÆ.eÉj ¤qÉÆØr
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Dr. Gerald Pinto to KonkaniFriends.com
  Xikap Ani Udyog
  Chota
  Bassar Seat Sodn Dili Mobile Stri
  Devak Mhajea Sodhun Dhi
  Sarkari Parikxe Mukantr Unchlem Vrattipar Xikap Zodchem
  Pakisthani
  Bhikari
  Dr. Gerald Pinto A Noted Konkani Writer & Career Builder
 More contributions from Dr. Gerald Pinto
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Railar Bomb":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code