Gladies Rego
Devak Vater Sodlam
Posted On: 10/02/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zɪÁPï ªÁmÉgï ¸ÉÆqÁèA
gÁA¢ÚPï PÁr-¨ÉÆr ¯ÁUÀAªïÌ
¥ÉÆmÁPï ²vï-PÀr SÁªÀAªïÌ
¨Á¼ÁA ¥ÉÆmÁ ªÉÇr xÁA§AªïÌ
fAiÉÄAªïÌ xÁgÁå Dr £Ávï¯ÉÆè....
gÁªÉÇèA vÁZÁå AiÉÄuÁåPï gÁPÉÆ£ï...
fAiÉÄAªïÌ UÀvï £Ávï¯ÉÆèA ºÁAªï.
ªÀÄíeÁåAPï ªÁmÉgï ¸ÉÆqÀÄ£ï...
ºÁAªÉA zɪÁ¼Á UÀÄr ¨sÁA¢è...
¥ÀªÀÄð¼Á PÁr ¥Élªïß
¥sÀįÁA ¨ÉÆr RÄAlÄ£ï
ªÀÄíeÉ eÉÆr zÉÆ¼É zsÁA¥ÀÄ£ï
gÁªÉÇèA vÁZÁå AiÉÄuÁåPï gÁPÉÆ£ï
fAiÉÄAªïÌ UÀvï £Ávï¯ÉÆè ºÁAªï.
D¸ï¥Á¸ï ¯ÉÆÃPï dªÉÆ£ï
¥À¼ÉAªïÌ DAiÉÆè zɪÁPï
vÁZɯÁVA ªÀiÁUÉÆAPï ¯ÁUÉÆè
PÀ¼Àé¼É ªÀ¼Àé¼É ¸ÁAUÁvïÛ D¸ÉÆè
ºÁAªï zsÁA¥ÀÄ£ï zÉƼÉ
gÁPÉÆ£ï gÁªÉÇèA AiÉÄuÁåPï vÁZÁå
vÁt «ZÁgï¯Éè G¥ÁÌgï ¸ÀzÁA
zÉêï vÁAPÁA ¢vÁ¯ÉÆ....
vÀªÀ¼ï vÁt ¥ÀævÀÄå¥ÁÌgï eÁªïß
zÀÄqÀÄ zsÁ¤-£ÁtÂA ºÁqÀÄ£ï
ªÉÇwèA ªÀÄíeÁå ¥ÁAAiÀiÁAxÀ¼Á
ªÀiÁPÁZïÑ vÁt zÉêï PɯÉÆ.
ºÁAªï ªÀiÁvïæ zɪÁ¯ÁVA
¥ÀvÁåðA ªÀiÁUÉÆAPï ¸ÀPÉÆèAZïÑ £Á
QvÁåPï! ªÀÄíeÁå RgÁå zɪÁAPï
ºÁAªÉA ªÁmÉgï ¸ÉÆqï¯ÉèA.
DvÁA ºÁAªï UÀÄr-zɪÁ¼ÁA
ªÁqÀ¬ÄvïÛ UɯÁA zsÀ£ï £ÁtÂA
dUÀ¬ÄvïÛ UɯÁA. ªÀÄíeÁå....
ªÉÆUÁZÁå zɪÁAPï ªÁmÉgï ¸ÉÆqÀÄ£ï.
 
UÉèÃr¸ï gÉÃUÉÆ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Gladies Rego to KonkaniFriends.com
  Somieacho Chavtho Khilo
  Ragtha Kondanth Balok
  Dev Mela
  Akasacho Khel
  Amimyi Morthanv
  Bhognnam No 357-374
  Victor Rodrigues Anim Na
  Potanthlim Madasthanam
  Kursa Vailo Somi
  Bhuminch Kadtha Lagad
 More contributions from Gladies Rego
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Devak Vater Sodlam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code